Den svenska elmarknaden

Elanvändare

Den som använder elen, allt från industrier till enskilda hushåll.

Elproducenter

Huvuddelen av elproduktionen i Sverige utgörs av kärnkraft och vattenkraft  och därefter kommer vindkraft.

Elnätsföretag

Elnätsföretagen äger och driver elnätet och ansvarar för att elen transporteras från produktionsanläggningarna till elanvändarna.

Elhandelsföretag

Elhandelsföretagen köper in el från elproducenter, via elbörsen och/eller från andra elhandelsföretag, och säljer elen till användare i konkurrens med andra elhandelsföretag.

Balansansvariga

Enligt lag måste elhandelsföretagen leverera lika mycket el som deras kunder förbrukar. Det måste hela tiden vara balans i stamnätet. Därför måste någon åta sig balansansvaret. Vanligast är att elhandelsföretaget eller en kraftproducent har det ansvaret. Läs mer om balans i nätet (Svenska kraftnäts webbplats)

Systemansvarig

Svenska Kraftnät ansvarar för stamnätet och är systemansvarig myndighet i Sverige. Systemansvaret innebär att se till att det under dygnets alla timmar är balans mellan produktion och import och förbrukning och export av el i hela landet.

Handelsplatser

Det finns fysisk, kortsiktig, handel med el och finansiell, långsiktig, handel. Läs mer om elhandel (Svenska kraftnäts webbplats).

Myndigheter

Det finns flera myndigheter som har ansvar för energimarknaden:

Energimarknadsinspektionen ansvarar för att svenska energiföretag följer lagar och regler och för tillståndsprövning för el- och gasnät.

Energimyndigheten har helhetsbilden över tillförsel och användning av energi i samhället, och arbetar för ett hållbart energisystem.

Svenska kraftnät äger och driver stamnätet och ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt.

Elsäkerhetsverket ansvarar för tekniska säkerhetsfrågor på elområdet.