2402-654x371
Foto: Hans Blomberg

Smart Grid Gotland – ett av världens modernaste elnät

  • Modern teknik möjiggör att andel förnybar energi ökar
  • Distributionsnätet blir även produktionsnät
  • Elkvaliteten och leveranssäkerheten ökar – på ett kostnadseffektivt sätt

På Gotland utvecklas just nu ett av världens smartaste elnät av det lokala energibolaget i samarbete med flera olika finansiärer och samarbetspartner. Syftet med projektet är att utveckla och testa ett antal lösningar för ett förbättrat distributionsnät för el.

Det som gör projektet unikt är att ny teknik testas i befintliga nät. Med hjälp av modern teknologi går det att integrera stora mängder förnyelsebara energikällor i nätet. Och jämfört med konventionell teknik kan man behålla leveranskvaliteten – på ett mer kostnadseffektivt sätt.

– Som elkund kan du till exempel övervaka din energianvändning dygnet runt och anpassa din konsumtion till elpriset. Du kan till exempel se till att varmvattenberedaren slås på automatiskt när det finns god tillgång på billig förnyelsebar el och att den slås av när elpriset stiger, förklarar Håkan Gustavsson, projektledare på Vattenfall, som är en av samarbetspartnerna i projektet.

Här testas nya lösningar för ett förbättrat distributionsnät för el
– Vindkraftverk och solceller ansluts i allt större utsträckning direkt till distributionsnätet. Därmed får de också en förändrad roll i det hållbara energisystemet eftersom de också blir produktionsnät, berättar Håkan Gustavsson.

Projektet ska visa på energi- och kostnadseffektiva sätt att modifiera nätet utan att göra omfattande nätförstärkningar. Istället är det främst bättre styr- och övervakningssystem i kombination med aktiv kundmedverkan som bidrar till att mängden förnybar el ökar – samtidigt som leveranssäkerhet och elkvalitet blir högre. Och allt till en rimlig kostnad och kostnadsfördelning för samtliga deltagande parter.

Fakta
Namn: Smart Grid Gotland
Samarbetspartner: Vattenfall, ABB, Gotlands Energi AB, Svenska Kraftnät, Schneider Electric och KTH. Samtliga parnerbolag är finansiärer tillsammans med Energimyndigheten.
Pågår: September 2012 till december 2015

Läs mer
Energimyndigheten
Smart Grid Gotland