Sydkorea

En betydelsefull energipolitisk drivkraft i Sydkorea, som även påverkar utvecklingen av smarta elnät, är landets höga importberoende av energi. Tillsammans med en kraftigt ökande
elkonsumtion och en energiintensiv industrisektor krävs en snabb utveckling av smarta elnät för att uppnå uppställda miljö- och klimatmål. Samtidigt ser Sydkorea en exportpotential där ambitionen är att bli världsledande på IT-infrastruktur och elkraftsystem. Sydkorea
antog 2010 en nationell färdplan för smarta elnät (National Smart Grid Roadmap) med målet att bygga ett nationellt smart elnät till 2030. Sydkoreas färdplan bygger på tre faser:

  1. Förberedande fas där testbäddar konstrueras och testas i drift
    för att verifiera teknologier för smarta elnät (-2012).
  2. Implementeringsfas där expansion av smarta elnät i storstadsområden
    ska genomföras och konsumtionsledet kring smarta elnät ska slutföras (-2020).
  3. Avslutningsfas där smarta elnät ska bli heltäckande nationellt (-2030).

Den centralt antagna nationella färdplanen drivs av huvudaktören Presidential Committe on Green Growth (PCGG) med tillhörande ministerier, som ansvarar för implementeringen av aktiviteter för utvecklingen av smarta elnät. Ministry of Knowledge Economy
(MKE) har en särskild roll och ansvarar för detaljutformning och verkställande av planer och projekt för smarta elnät. MKE styr även många av de viktiga organisationerna inom smarta elnät. Inom ramen för den nationella färdplanen stöds även FoU kring smarta elnät,
standardiseringsarbete och utveckling av grön teknik för en hållbar utveckling.

Näringslivet har en viktig roll i samarbetet. Färdplanen för Sydkorea innebär ett antal aktiviteter för näringslivet och statliga insatser för att stimulera export. Den nationella färdplanen för smarta elnät omfattar en budget på 25 miljarder USD fram till 2030. Regeringens roll är att utveckla reglering, främja investeringar samt förbereda utvecklingsplaner genom The Smart Grid Promotion Act (SGPA), som bl.a. definierar konkreta mål för utvecklingen inom smarta elnät. Arbetet med att uppfylla målen drivs genom 5-årsplaner där nuvarande fokus bl.a. är att förbättra lagar för att minimera inträdeshinder, skapa en marknad, planera och implementera tekniska framsteg samt skapa en grund för ny industriell utveckling. Myndigheter stöttar också utveckling av testbäddar och teknik, elektrifiering av transportsektorn och utveckling av förnybar energi.

En av de mest betydelsefulla satsningarna görs på ön Jeju, där Sydkorea satsar 240 miljoner USD för att bygga världens största testbädd för smarta elnät. Jeju är ett viktigt område för den framtida utvecklingen, inte minst genom att ön utgör en självstyrande provins, som kan sätta upp egna juridiska och institutionella ramar.

Sydkorea anser att konsumenternas engagemang är av vikt för utvecklingen av smarta elnät. Regeringen har planer på att införa prissystem som bygger på mätning i realtid och att avreglera elmarknaden i syfte att öka konsumenternas valmöjligheter. Inom demonstrationsprojektet på Jeju har initiativ tagits för att öka konsumenternas engagemang genom att inrätta besöksområden där miljöer med lösningar som bygger på smarta elnät förevisas. På Jeju tillämpas realtidsprissättning för konsumenter med avancerad mätning där konsumenterna också får möjlighet att styra sin energiförbrukning baserat på aktuellt pris.

Utmaningarna för Sydkorea ligger främst i att samordna fortsatta insatser och olika intressen för smarta elnät och budgetera för fortsatt statligt stöd i vid utsträckning.