Japan

Drivkrafterna för utvecklingen av smarta elnät i Japan utgörs av en fortsatt trygg och säker energiförsörjning tillsammans med fokusering mot en helt förnybar energiproduktion. Efter olyckan i Fukushima den 11 mars 2011, ökade fokus ytterligare på att öka andelen förnybar energi. Smarta elnät utgör även en tillväxtbransch med exportpotential för Japan. Japan antog 2010 Basic Energy Plan som sätter upp energi- och klimatmål fram till 2030, som bl.a. innebär minskade koldioxidutsläpp med 30 procent och en dubblering av andelen förnybar produktion.

I Japan samlas aktörerna inom smarta elnät i olika samverkansplattformar där regering, lokala beslutsfattare och föreningar, akademi och stora samt små företag samlas i kluster och samverkar kring gemensamma perspektiv för att föra utvecklingen framåt.
Regeringen ansvarar för utformning av policy kring smarta elnät och finansierar offentlig FoU inom bl.a. teknikutveckling för förnybar energi. Japanska kommuner deltar i större
utvecklingsinsatser i samarbete med universitet och industrier. Elektronikindustrin har en viktig roll i utvecklingen och driver centrala frågor.

Utvecklingen av smarta elnät i Japan stöds av olika reformer med syfte att liberalisera elmarknaden. Planerna omfattar en nationell stamnätsoperatör från 2015, en liberaliserad marknad för samtliga aktörer till 2016 och åtskillnad mellan produktion och distribution 2018–2020. Insatser för interoperabilitet prioriteras också och sker genom statliga subventioner och standardisering.

Storskaliga projekt med förnybar elproduktion har initierats för att demonstrera möjligheterna med smarta elnätstekniker. Projekten omfattar även samhällsexperiment, framtidens städer inklusive energilagring i olika former. Därutöver satsar Japan även på storskaliga demonstrationsprojekt utanför Japan (New Mexico, Hawaii, Sydkorea, Frankrike) där japanska produkter demonstreras för världsmarknaden. I vissa fall har löften lämnats om framtida investeringar i de regioner där demonstrationsprojekten genomförs, vilket ökar valfriheten vid installation av nya komponenter i elnätet. Därutöver finns också program som stöttar privata företag som medverkar i det japanska konceptet ”smart gemenskap” som
bl.a. har till syfte att gynna export av japanska infrastrukturlösningar.

Konsumentperspektivet uppmärksammas främst genom konsumenternas investeringar i ny teknik. Statliga subventioner har bidragit till ökade möjligheter för partnerskap i vissa fall. Flertalet projekt kring smarta elnät har utformats som sociala experiment för att testa konsumentbeteende i förhållande till olika system och modeller.

Regeringens syn på energisektorns roll som en viktig del av landets tillväxtmarknad är en viktig faktor för utvecklingen av smarta elnät i Japan. Japan är ett av de mer framstående länderna i världen gällande forskning och innovation inom energiområdet.
Statligt stöd till FoU och storskaliga demonstrationsprojekt samt
satsningar på internationell standardisering bidrar till ökade exportmöjligheter, vilket engagerar många aktörer och visar på förmågan att samla branschen kring ett gemensamt intresse.

Bland utmaningarna för utvecklingen av smarta elnät är tidsplanen för liberalisering av elmarknaden en av de viktigaste. Planen innebär att liberalisering och åtskillnad mellan produktion och överföring av el ska ske mellan 2018–2020, vilket anses vara en optimistisk
plan.