Samarbetsprojekt FoU

Svensk deltagande kan noteras för ett antal större europeiska forskningsprojekt inom det nuvarande sjunde ramprogrammet inom området smarta elnät. I detta avsnitt ges några exempel på Sådana pågående forskningsprojekt med svenskt deltagande.

ADDRESS

ADDRESS är en akronym för “Active Distribution network with full integration of Demand and distributed Energy RESourceS”. Projektet startade den 1 juni 2008 och kommer att pågå i fem år. Svenska deltagare är ABB och Vattenfall.

ADRESS ärett demonstrationsprojekt som omfattar 400 kunder och som utgår från ett användarperspektiv i ett försök att få mindre kommersiella kunder att delta aktivt på marknaden genom innovativa kommersiella arrangemang. Projektet uppmuntrar konsumenterna att tillhandahålla tjänster till olika deltagare i energisystemet baserat på pris och/eller förbrukningssignaler. Detta underlättas av teknik som installeras hos kunden eller hos en aggregator. Projektet syftar till att öka kundflexibiliteten, förbättra systemets tillförlitlighet, säkerhet och effektivitet, samt att skapa lönsamma affärsmodeller.

Grid4 EU

Grid4EU projektet syftar till att visa upp Europas ”state of the art” inom smartelnätsutveckling genom pilotprojekt vid sex demonstrationsanläggningar, varav ett i Sverige. Fokus ligger på förbättringar på distributionsnivå. Projektets mål är att bidra till ökad integrering av distribuerad produktion i medel och lågspänningsnät, att uppnå högre tillförlitlighet genom bl a kortare återhämtningstider m.m. Det svenska demonstrationsprojektet, som genomförs i Uppsala, ska fokusera på utveckling av system för övervakning av distributionsnät för lågspänningsbaserat på avancerad mätarinfrastruktur och intelligent utrustning i den sekundära transformatorstationen.

Green eMotion

Projektet Green eMotion kommer att ansluta till pågående regionala och nationella initiativ för ökad mobilitet med elfordon, där Sverige deltar genom staden Malmö som är en av projektpartnerna. Projektet består av nio demonstrationsprojekt och förutom olika tekniska lösningar kopplade till elfordon har projektet också som avsikt att demonstrera integrationen av elmobilitet i elnätet och bidra till en förbättring och utveckling av nya och befintliga normer för detta gränssnitt. Som en del av projektet, kommer man bedöma olika laddningslösningar och effekterna av olika elbilar för elnätet.

DISCERN

DISCERN är en förkortning för “Distributed Intelligence for a Cost Effective and Reliable Distribution Network Operation” och är ett EU-projekt med bl.a. Vattenfall och ABB som svenska deltagare. En del av DISCERN-projektet kommer, parallellt med Smart Grid Gotland-projektet, att genomföras på Gotland. DISCERN-projektet är tänkt att testa kostnadseffektiva sensorlösningar och jämföra sensorsystem. En av frågeställningarna är hur väl man kan övervaka nätet med sensorer som är betydligt billigare än de som används i projektet Smart GridGotland. DISCERN startar 2013 och ska slutföras 2016