Storbritannien

Den brittiska regeringen publicerade 2011 ett förslag till marknadsreform på elmarknaden (Electricity Market Reform). Reformen förklarades av förväntade ökningar i efterfrågan på el och elpriser, krav på att säkerställa elförsörjning, samt regeringens mål att uppnå 15 procent förnybar energi till 2020, 80 procent minskade koldioxidutsläpp till 2050, och minskat beroende av importerade fossila bränslen.

Några åtgärder som regeringen har vidtagit eller överväger inkluderar nya inmatningstariffer (feed-in-tariffs) och ett överenskommet lägsta pris på koldioxidutsläpp. Regeringens oro över
svårigheterna att klara en framtida säker energiförsörjning är bl.a. baserad på minskande inhemska olje- och gasreserver, den förväntade nedläggningen av koleldade kraftverk på grund av hårdare miljöregler, och den förväntade nedläggningen av vissa kärnkraftverk när de når slutet av sin livslängd. Man räknar med att omkring 20 GW av befintlig elproduktionskapacitet kommer att försvinna i slutet av detta årtionde.

Elsektorn i Storbritannien har genomgått betydande avregleringar. Storbritannien var det första europeiska landet som privatiserade statligt ägda företag i branschen och införde åtskillnad mellan överföring och produktion. Energipolitiken bestäms av Institutionen för energi och klimatförändring (DECC). Byrån för gas och elmarknaden (OFGEM) är den nationella tillsynsmyndigheten.

National Grid Electricity Transmission plc är systemansvarig och ansvarar för operativ säkerhet. Företaget är en del av en internationell koncern som ägs av National Grid plc, ett börsnoterat energibolag. Transmissionsnätet för England och Wales ägs och drivs av National Grid Electricity Transmission plc. Det skotska transmissionsnätet ägs till största delen av SP Transmission Limited och Scottish Hydro Electric Transmission Limited. Distributionsnäten ägs huvudsakligen av olika företag som liksom i Sverige har monopol inom sina koncessionsområden, med Skottland som undantag, där distributionsbolagen fortsatt är vertikalt integrerade. På slutkundsmarknaden för el gäller konkurrens mellan olika privata aktörer på marknaden. Den brittiska tillsynsmyndigheten OFGEM inrättade år 2010
”Low Carbon Networks (LCN) Fund”. Fonden kommer att vara aktiv under en period av fem år (2010–2015), och ger upp till 320 miljoner pund i ekonomiskt stöd för att uppmuntra nätföretagen att testa ny teknik och nya koncept. Ett av syftena med fonden är att öka förståelsen hos nätföretagen för hur man kostnadseffektivt kan bibehålla försörjningstryggheten i Storbritannien vid övergång till en koldioxidsnål ekonomi.

LCN-fonden tillhandahåller två finansieringsalternativ (tiers of funding). Det första alternativet är utformat för att kunna ge investeringsstöd till nätföretagens småskaliga projekt med upp till 0.5 miljoner pund. Hittills har 28 småskaliga projekt finansierats genom detta alternativ, inklusive Clyde Gateway och Ashton Hayes Smart Village. Det andra alternativet är utformat som en årlig innovationstävling som organiseras av OFGEM. Medlen som uppgår till 64 miljoner pund finansierar ett antal flaggskeppsprojekt.

Inom ramen för detta alternativ har fram tills i dag 120 miljoner pund fördelats mellan tio projekt med en total budget på 175 miljoner pund. Dessa projekt inkluderar Customer-led Network Revolution, Low Carbon London och New Thames Valley Vision. Inom projektet Low Carbon London uppskattar man den totala nyttan av uppskjutna och undvikna nätförstärkningar till nästan 2 miljoner pund fram tills projektet avslutas år 2014. I demonstrationsprojektet ingår 5 000 smarta mätare, 100 elfordon, 1 500 laddstolpar, 10 ”active network management units” och 60 enheter för distribuerad produktion på 24 MW.