Myndigheter och verk


Elsäkerhetsverket Elsäkerhetsverket är ansvarig myndighet för tekniska säkerhetsfrågor, såsom elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet och utfärdar föreskrifter inom dessa områden för elektriska anläggningar samt elektrisk materiel. Därigenom har myndigheten ett ansvar för nya produkter och installationer som kan utvecklas inom smarta elnät. Verket medverkar också i standardiseringsarbete med betydelse för smarta elnät. http://www.elsakerhetsverket.se/Energimarknadsinspektionen
Energimarknadsinspektionens (Ei:s) uppdrag är att arbeta för väl fungerande energimarknader. Myndigheten har tillsyn över och utvecklar spelreglerna på el-, fjärrvärme- och naturgasmarknaderna samt verkar för att stärka kundernas ställning på energimarknaderna.

I tillsynsuppdraget ingår att kontrollera att marknadernas aktörer följer lagar och regler inom energimarknadsområdet. En viktig uppgift för Ei är granskning av el- och gasnätsavgifter. Sedan 2012 beslutar Ei i förväg om en fyraårig intäktsram för alla elnätsföretag. Ei har också tillsyn över kvalitet i elöverföringen samt prövar och utfärdar koncessioner för el- och naturgasnäten. Inspektionen har också i uppgift att pröva om avgifterna för att ansluta sig till elnäten är skäliga. Verket arbetar med regelutveckling på nationell, nordisk och europeisk nivå, där Ei verkar för en harmonisering av befintliga regelverk. Ei sprider även kunskap till konsumenter för att öka deras medvetenhet och aktivitet på marknaderna.

http://www.ei.se/Energimyndigheten Energimyndigheten har ett brett uppdrag och ansvar inom energiområdet. En uppgift är att ta fram statistik och fakta på energiområdet som underlag till riksdag och departement samt arbeta med långtidsprognoser för framtiden. Nästan alla statliga medel till energiforskning fördelas via Energimyndigheten, som finansierar både grundforskning vid universitet och storskaliga demonstrationsprojekt i samverkan med industrin. Energimyndigheten stödjer utvecklingen från teknisk lösning till kommersiell produkt. Myndigheten främjar energieffektivisering och en smartare användning av energin i hela samhället genom informationskampanjer, teknikupphandling, omvärldsbevakning samt genom tester och märkning av produkter. Den ger också ekonomiskt stöd för energi- och klimatrådgivning till Sveriges kommuner. Tillsammans med Svenska Kraftnät har Energimyndigheten i uppdrag att driva det svenska elcertifikatsystemet, ett marknadsbaserat styrmedel för förnybar elproduktion. http://www.energimyndigheten.se/Svenska Kraftnät
Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft. Svenska Kraftnät har också systemansvaret för el. Verket övervakar och ansvara för att det varje timme på dygnet är balans mellan tillförd och uttagen el i Sverige. Svenska Kraftnät utvärderar kontinuerligt om ny teknologi kan användas för att utveckla stamnätet och deltar aktivt i forskning och utveckling inom området smarta elnät.

http://www.svk.se/Vinnova Vinnova ansvarar för innovationsutveckling där branschöverskridande samverkansprojekt för uthållig tillväxt är ett viktigt inslag. Energiomställning är en central fråga för myndigheten, där Vinnovas ansvarsområde bl.a. omfattar insatser riktade mot små och medelstora företag i energisektorn samt testbäddar inom energi- och miljöteknologi. De insatser som relaterar till smarta elnät sker ofta i samverkar med Energimyndigheten. http://vinnova.se/sv/Tillväxtanalys
Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att analysera och utvärdera svensk tillväxtpolitik. I samverkan med andra aktörer genomför myndigheten omvärldsbevakning och främjar internationellt erfarenhetsutbyte. Hållbar utveckling är ett särskilt bevakningsområde där utvecklingen inom smarta elnät utgör en väsentlig del.

http://www.tillvaxtanalys.se/Business Sweden Business Sweden ska underlätta för svenska små och medelstora företag att nå ut med sina produkter och tjänster så att de kan växa internationellt. Stödet sker bland annat genom rådgivning, kompetensutveckling, evenemang och riktade satsningar. I uppdraget ingår också att få fler utländska företag att investera i Sverige. Business Sweden förväntas få en viktig roll i att utveckla smarta elnät till en svensk tillväxtbransch. http://www.business-sweden.se/Konsumentverket
Konsumentverket arbetar med tillsyn, produktsäkerhet och information för att öka tryggheten och kunskapen hos både privatpersoner och näringsidkare. Verket granskar företagens marknadsföring och avtalsvillkor för att åstadkomma ett högt konsumentskydd på marknaden och stärka konsumenternas ställning. Verkets tillsyn är generell och inte inriktad på särskilda sektorer eller marknader men kan komma att omfatta frågor som rör smarta elnät i takt med att konsumenterna tar del av nya produkter och tjänster på den marknaden.

http://www.konsumentverket.se/Boverket Något specifikt stöd med koppling till smarta elnät och byggd miljö finns dock inte för närvarande. Däremot har Boverket ett huvudansvar för utveckling av hållbara städer, där smarta elnät utgör en viktig del. http://www.boverket.se/Datainspektionen
Genom sin tillsynsverksamhet ska Datainspektionen bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet. Ökad användning av smarta elmätare innebär att mängden mätvärden för enskildas elkonsumtion ökar. Detta medför i sin tur ökade möjligheter att kartlägga enskildas personliga förhållanden. Datainspektion har därför en betydelsefull uppgift för smarta elnät.

http://www.datainspektionen.se/Post- och Telestyrelsen (PTS) PTS är tillsynsmyndighet för sektorerna elektronisk kommunikation och post i Sverige. Begreppet elektronisk kommunikation innefattar telekommunikationer, IT och radio. PTS arbete inom säker kommunikation syftar bl.a. till att öka robustheten i näten för elektronisk kommunikation och att öka användarens säkerhet och integritet vid elektronisk kommunikation. Dessa områden kan få stor betydelse får utveckling av nya produkter och tjänster inom smarta elnät. http://www.pts.se/Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
MSB:s uppgift är att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. En viktig del av ansvaret är att stödja samhället och enskilda i förebyggande arbete. MSB ska stödja och samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet och har även föreskriftsrätt gentemot andra statliga myndigheter inom området. Myndigheten bedriver också kunskapsutveckling och stödjer forskning inom sitt verksamhetsområde.

https://www.msb.se/Försvarets radioanstalt (FRA) FRA är en civil myndighet som bl.a. har till uppgift att stärka informationssäkerheten i samhällsviktig verksamhet. FRA utför på begäran av myndigheter och statligt ägda bolag med särskilt känslig information säkerhetsgranskningar av deras IT-system. FRA verkar även för ökad informationssäkerhet genom utbildningar, rådgivning och föreläsningar. http://www.fra.se/Övriga myndigheter med ansvar för informationssäkerhet
En betydelsefull kontaktpunkt är samverkansgruppen för informationssäkerhet (SAMFI) där följande myndigheter ingår: PTS, MSB, FRA, Säkerhetspolisen, Rikskriminalpolisen, Försvarets materielverk/Sveriges Certifieringsorgan för IT-säkerhet och Försvarsmakten/Militära underrättelse och säkerhetstjänsten. Genom informationsutbyte och samverkan verkar SAMFI för att skydda informationstillgångar inom samhällsviktig verksamhet mot obehörig insyn eller påverkan och så att tillgängligheten upprätthålls. Även Försvarets forskningsinstitut (FOI) har betydelsefull kompetens relaterat till säkerhet och smarta elnät.

Andra nyckelaktörer


Informationstekniska standardiseringen i Sverige http://www.its.se/ SEK Svensk Elstandard http://www.elstandard.se/ Swedish Standard Institutehttp://www.sis.se/

Övriga oberoende aktörer


Konsumenternas energimarknadsbyrå
http://www.konsumenternas.se/

Medlems- och branschorganisationer

Teknikföretagen
http://www.teknikforetagen.se/

Svensk Energi
http://www.svenskenergi.se/

IT- och Telekomföretagen
http://www.itotelekomforetagen.se/

Villaägarna
http://www.villaagarna.se/

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag
http://www.sabo.se/Sidor/default.aspx

Svensk vindenergi
http://www.vindkraftsbranschen.se/