Forskningsprogram och samarbeten inom smarta elnät

Elektra
Det nationella forskningsprogrammet Elektra är en viktig finansiär för forskning vid de elkrafttekniska institutionerna. Det finansieras i sin tur av Energimyndigheten och elkraftsbranschen via Elforsk. Programmet omfattar totalt 80 miljoner kronor 2013–2017. Den nya etappen av Elektraprogrammet ska bidra till omställningen av energisystemet i hållbar riktning, medverka till färre elavbrott samt effektivare elnät och energianvändning. Utlysningarna inom Elektraprogrammet vänder sig till alla svenska lärosäten där den största delen av pengarna går till forskarstuderande inom elkrafttekniska ämnen.

Svenskt centrum för smarta elnät och lagring (SweGRIDS)
SweGRIDS (Swedish Centre for Smart Grids and Energy) är en nationell plattform för forskning och utveckling inom området elkraftteknik och lagring. Huvudpartner är KTH, Uppsalauniversitet, ABB och Vattenfall. Det är en långsiktig satsning på 10 år som påbörjades 2011. Forskningsprojekten har en stark koppling till innovationsprojekt som påbörjats av den svenska noden i KICInnoEnergy om smarta elnät och lagring. SweGRIDs finansierar doktorandforskningsprojekt vid universitet och högskolor.

KTH ACCESS Linnaeus Centre
Autonomic Complex Communication Networks, Signals and Systems (ACCESS) är ett av Europas ledande forskningscenter inom nätverkande system. Centret har en årlig forskningsbudget om drygt 100 miljoner kronor som finansieras av Vetenskapsrådet, EU, VINNOVA, Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) och består av över 55 disputerade forskare och över 100 doktorander. Forskningsområden som omfattas är cyber-physical systems, kommunikationsinfrastruktur, big data, nätverksbaserade tjänster och säkerhet.

STandUP for Energy
STandUP for Energy är ett samarbete mellan Uppsala universitet, KTH, Sveriges lantbruksuniversitet och Luleå tekniska universitet. De övergripande målen för STandUP for Energy är att minska kostnaderna för storskalig förnybar elproduktion till konsumenterna, samt att utveckla kostnadseffektiva och energisnåla hybrid- och elfordon. STandUp utvecklar nya teknologier för en effektiv och flexibel styrning av kraftsystemet, förbättrade flexibla överföringssystem och kraftomvandlare samt ny design av traditionella komponenter som klarar framtida krav i ett mer flexibelt energisystem. Ett annat utvecklingsområde är driftsäkra distributionsnät som tillåter småskalig elproduktion, centrala laddningsstationer för elfordon samt energilagring och metoder för optimering av kommunikations- och IT-infrastruktur för nya konsumenttjänster.

North European Power Perspectives (NEPP)
Forskningsprogrammet North European Power Perspectives (NEPP) tar ett helhetsgrepp kring förändringar inom elmarknad, elproduktion, efterfrågan samt elnät. Deltagare är KTH, Elektriska energisystem, Chalmers, Uthålliga energisystem och elteknik, Profu ochSweco.

High Voltage Valley (HVV)
HVV är en neutral samverkansplattform i Ludvika där storföretaget ABB, mindre företagen i regionen, Sveriges ledande tekniska högskolor och offentliga aktörer samverkar för att stärka regionens position inom överföring av elektrisk energi baserat på elkraftteknik.