Tjänster för efterfrågeflexibilitet 2018

Energimarknadsinspektionen (Ei) genomför varje år en undersökning om vilka hinder som finns för att erbjuda tjänster för ändrad elförbrukning, så kallad efterfrågeflexibilitet.

Elnätsföretag får enligt ellagen inte ställa tekniska krav eller andra villkor som gör det svårare att tillhandahålla av tjänster i form av ändrad elförbrukning, om inte villkoret är motiverat med hänsyn till en säker, tillförlitlig och effektiv drift av ledningsnätet.

Energimarknadsinspektionen (Ei) ska enligt elförordningen årligen sammanställa och offentliggöra de tekniska krav och andra villkor som finns för tillhandahållandet av tjänster i form av ändrad elförbrukning.

Undersökningen har gjorts genom enkäter som har besvarats av fyrtio elnätsföretag samt tjugotvå elhandels- och energitjänsteföretag. Resultatet från undersökningen presenteras i den här rapporten.