Vägen till mer flexibilitet i systemet

2018-03-28 10:39

Arbetet med att realisera strategin för ökad flexibilitet i elsystemet är i full gång. Just nu utreds bland annat hur mycket flexibilitet som behövs år 2040 och hur aggregatorer kan ta plats på den svenska elmarknaden.

Under arbetet med flexibilitetsstrategin stod det tidigt klart att en viktig grund för att sätta relevanta mål är en analys av hur mycket flexibilitet som faktiskt behövs i elnätet, och när. Analysen ska utgå från förutsättningarna i den blocköverskridande energiöverenskommelsen från 2016, det vill säga att Sverige har 100 procent förnybar elproduktion år 2040.

Analysen tas fram inom forskningsprojektet NEPP (North European Energy Perspectives Project). En preliminär slutrapport ska vara klar i början på april och den 12 april bjuder Forum för smarta elnät in till en hearing för att diskutera resultaten och ta del av synpunkter.

– Syftet med analysen är att beskriva hur mycket flexibilitet, i megawatt, vi behöver i vårt elsystem år 2040. Rapporten ska utgöra ett underlag som vi kommer att analysera närmare för att senare lämna förslag på åtgärder som möjliggör flexibiliteten, säger Marielle Lahti, projektledare på Forum för smarta elnät.

Rapport om aggregatorsrollen

En annan pågående aktivitet inom strategin syftar till att möjliggöra för en ny aktör, aggregatorn, att verka på den svenska elmarknaden. En aggregator handlar upp outnyttjad effekt från flera olika källor, till exempel i industrin och enskilda hushåll, och får på så vis tillgång till volymer att sälja. Forumet har upphandlat en konsult som utreder frågan om under vilka villkor en aggregator kan verka. Även den rapporten kommer att finnas tillgänglig i början av april och diskuteras vid en hearing den 12 april.

– Vi hoppas att detta är ett steg på vägen, för att klargöra vilka affärsmodeller som kan fungera och vilka förändringar som krävs i regelverket på marknaden. Min förhoppning är att det ska mynna ut i ett antal skarpa förslag som vi kan gå vidare med, säger Marielle Lahti.

Inom strategin identifierades totalt 20 rekommendationer för att uppnå ökad flexibilitet i elsystemet, riktade till olika aktörer på marknaden. Forumet kommer löpande att bjuda in till dialog och kunskapsspridning under det fortsatta arbetet.

De preliminära rapporterna om flexibilitetsbehovet och aggregatorsrollen hittar du nedan. Hearingen om flexibilitetsbehovet 2040 hålls på förmiddagen den 12 april och hearingen om aggregatorsrollen hålls på eftermiddagen samma dag. Följ länkarna nedan för att anmäla dig. Det kommer också att finnas möjlighet att delta via skype. Maila till stina.g...@swedishsmartgrid.se om du är intresserad av det.