Nytt projekt ska hjälpa regioner att frigöra effekt med flexibilitet

2019-10-22 15:19

Nu har det blivit dags att ta nästa steg i arbetet med att öka flexibiliteten i elsystemet. Ett nystartat projekt ska kartlägga och beskriva fall där smart elnätsteknik används för att öka flexibiliteten, i Sverige och internationellt. Målet är att underlätta för andra att tillämpa liknande lösningar, som kan bidra till att hantera kapacitetsbrist.

Finns det fall där smart elnätsteknik används för att öka flexibiliteten, på ett sätt som skulle kunna tillämpas även av andra? Och vad krävs i så fall för att det ska bli verkstad? Det är frågan som ska besvaras i projektet Nätplanering med flex för ökad kapacitet som Forum för smarta elnät inlett. Konsultföretaget Sweco har fått i uppdrag av Forumet att studera fall internationellt och i Sverige där man använder sig av tekniker som till exempel lager och laststyrning, i stället för eller som komplement till traditionell elnätsutbyggnad. Slutrapporten ska vara klar innan årsskiftet. Tanken är att resultaten ska kunna användas för att utveckla metoder för nätplanering.

– Vi har en kapacitetsutmaning och vi tror att flexibilitet kan vara en del av lösningen för att frigöra effekt. Nu ska vi se om vår studie kan bevisa detta. Därför undersöker vi om vi kan hitta fall där man har provat alternativ eller komplement till traditionell teknik för att lösa ett behov, och där det finns resultat att ta del av, säger Marielle Lahti, projektledare på Forum för smarta elnät.

Svenskt fall följs på nära håll

I uppdraget ingår också att identifiera i vilken utsträckning de lösningar och metoder som hittas, helt eller delvis går att tillämpa i svenska förhållanden. Dessutom kommer man att följa ett svenskt fall på nära håll för att utförligt beskriva de tekniker som används och uppnådda resultat. Det fall som valts ut är Uppsala, där man för närvarande provar flera nya sätt att öka flexibiliteten.

De gemensamma parametrar som kommer att studeras i samtliga fall är vilket behov man vill lösa, vilka aktörer som deltar samt vad man konkret gjort, till exempel installerat batterier, jobbat med laststyrning eller etablerat en ny marknad för flexibilitet. Faktorerna tid och kostnad kopplat till ny teknik jämfört med konventionell teknik kommer att spela en central roll i arbetet.

– Vi vill att det underlag vi tar fram ska beskriva åtgärder och effekter så konkret som möjligt, och vara till hjälp för en svensk region som har liknande behov, säger Marielle Lahti.