Fortsatt uppdrag om samordning av frågor för smarta elnät

2020-07-06 15:17

Regeringen har nu gett både Energimyndigheten och Energimarknadsinspektioner i uppdrag att fortsätta samordna frågor om smarta elnät samt uppföljning av det arbete som bedrivits inom Forum för smarta elnät under perioden 2016 - 2019.

Energimyndighetens uppdrag blir att ta tillvarata resultatet av arbetet i Forum för smarta elnät och utifrån detta vidareutveckla såväl strategiska som operativa frågor om smarta elnät, inom ramen för den ordinarie verksamheten.
Energimyndigheten ska i detta arbete bland annat bibehålla kunskapsspridning och informationsutbyte om smarta elnät, visa upp svensk kompetens inom smarta elnät, förvalta och utveckla internationella nätverk och internationella samarbeten.

Arbetet ska ske genom en nära dialog med Infrastrukturdepartementet, i samverkan mellan myndigheterna och med andra relevanta aktörer.

Arbetet ska minst fortlöpa fram till och över 2022, och en sammanfattning ska årligen redovisas i myndigheternas årsredovisningar.