Vi har tagit ett stort steg framåt

Idag överlämnar samordningsrådet sin årsrapport för 2013 till regeringen. ”Rapporten visar att vi tog ett stort steg framåt under förra året”, konstaterar nöjt Maria Khorsand, vd SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och rådets ordförande.

I december i år ska rådet överlämna en långsiktig och väl förankrad nationell handlingsplan för utvecklingen av smarta elnät till regeringen. ”Det arbete som hittills har genomförts med uppbyggnad av kunskapsplattformen, utveckling av framtidsscenarier för analyser av konsekvenser samt etablering av former för dialog och samverkan utgör en viktig förutsättning för det.”

Under 2013 har tyngpunkten i rådets arbete legat på kartläggning av aktörer och pågående verksamhet, kunskapsinhämtning om förutsättningar och möjligheter med smarta elnät samt inledande analysarbete kring de centrala frågeställningar som pekas ut i direktivet. Stora delar av denna kunskapssammanställning redovisades i rådets delårsrapport för 2013 och som publicerades i oktober.

Mot denna bakgrund ligger fokus på årsrapporten i första hand på rådets arbetsformer och verksamhet. Här utgör dialog och samverkan i olika former en väsentlig del, bland annat inom ramen för rådets referensgrupper och genomförda dialogform samt genom utvecklingen av rådets webbplats.

Dessutom redogör rapporten för rådets prioriterade arbete med att ta fram ett antal framtidsscenarier för utvecklingen av smarta elnät. Dessa utgör ett viktigt verktyg då mer långsiktiga konsekvenser för utvecklingen av smarta elnät ska belysas och behov av åtgärder analyseras. Dessa åtgärdsbehov ligger i sin tur till grund för rådets fortsatta arbete med att ta fram en nationell handlingsplan för utvecklingen av smarta elnät.

Här kan du ladda upp både Årsrapport 2013 och Delårsrapport 2013.

Kontakt:
Karin Widegren, kanslichef, mobil: 073-064 46 33
Helena Lundberg, kommunikatör, mobil: 072-540 85 07