Teknikområden inom smarta elnät

Dessa åtta teknikområden för smarta elnät har definierats av International Energy Agency. I Forum för smarta elnäts kartläggning har en nionde kategori adderats, cybersäkerhet.

Integration av förnybar och decentraliserad produktion

Integreringen av förnybara och distribuerade energiresurser kan innebära utmaningar för resursernas levererbarhet och kontrollerbarhet och för elnätets drift. Energilagringssystem kan minska sådana problem. Smarta elnät kan bidra genom en automatiserad styrning av produktion och efterfrågan för att säkerställa ett balanserat förhållande mellan leverans och efterfrågan.

Applikationer för förbättrad transmission

Det finns en mängd tekniker och applikationer för transmissionssystemet (stamnätet) som till exempel kan förbättra effektiviteten och minska energiförluster vid överföring av el.

Hantering av distributionsnät 

Avancerad distributionsautomation bearbetar realtidsinformation från sensorer och mätare för fellokalisering, automatisk omkonfigurering av matarledningar, optimering av spänning och reaktiv effekt eller för att styra den distribuerade produktionen.

Realtidsövervakning och styrning av elnät

Avancerade system för övervakning och optimering av elnätet som bland annat förhindrar strömavbrott och underlättar integreringen av förnybar energiproduktion. 

Avancerad mätinfrastruktur (AMI)

Teknik som ger kunder och system tillgång till data om elpriser och -förbrukning, till exempel smarta mätare och bildskärmar.

Kundsystem för efterfrågeflexibilitet och energieffektivisering

System som används för att hantera elförbrukningen i såväl industri som bostäder. Till exempel programvara och produkter för energieffektivisering, batterier för lagring av egenproducerad el och smarta apparater.

Lagring och laddinfrastruktur för elfordon

Till exempel batterier och laddningsutrustning men också system för smart laddning, både från nät till fordon och fordon till nät.

Integrering av informations- och kommunikationsteknik (IKT)

Teknik och system för kommunikation och dataöverföring för effektivare användning och hantering av elnätet.

Cybersäkerhet

En ökad digitalisering av elsystemet för med sig ett ökat behov av att skydda känslig information. Därför har Forum för smarta elnät adderat denna kategori i sin kartläggning av den svenska smarta elnätsbranschen.