Elsystemet förnyas

Energisystemet står inför flera stora utmaningar. Det behöver anpassas till en samhällsutveckling med ökad digitalisering, elektrifiering och urbanisering. Samtidigt pågår omställningen till en större andel förnybar och decentraliserad elproduktion. Smarta elnät är en del av lösningen.

Dagens elsystem är uppbyggt kring en centraliserad elproduktion, huvudsakligen baserad på vattenkraft och kärnkraft. Men energisystemet står inför en omställning. Andelen el som produceras från förnybara energikällor ökar, och ska i enlighet med den svenska energiöverenskommelsen nå 100 procent senast år 2040. Det innebär att en större del småskalig och väderberoende elproduktion ska integreras i systemet. För att klara det krävs teknik och tjänster som gör systemet mer flexibelt, robust och tar tillvara digitaliseringens möjligheter – ett smartare elsystem helt enkelt. Exempelvis blir det viktigt att kunna lagra energi när tillgången är god, liksom att bättre kunna styra elanvändningen.

Digital teknik ger också större kontroll över vad som händer i systemet. På så vis kan störningar minskas och fel åtgärdas snabbare. Men med digitaliseringen följer också risker för intrång i känsliga system och det blir viktigt med en ökad kunskap om it-säkerhet.

Trångt i näten

Den ökande elektrifieringen och urbaniseringen leder till att det blir trångt i näten. Kapacitetsbristen utgör ett hinder för tillväxt i svenska kommuner. Elnätet har successivt byggts ut för att möta en högre efterfrågan på effekt men det är både dyrt och tar lång tid. Dessutom varierar effektbehovet väldigt mycket över såväl dygnet som året. Därför är ett mer flexibelt elsystem ett mycket viktigt komplement till att bygga ut näten för att öka kapaciteten. (Läs mer om flexibilitet här)

Elkunderna blir i allt högre grad aktiva deltagare på energimarknaden, genom att själva producera och sälja sin egen el men också genom att, mot kompensation, ställa upp som flexibla resurser vid behov. Det kan till exempel handla om att tillfälligt minska sin egen elanvändning när nätet är hårt belastat eller "låna ut" energi från ett eget lager.

Nya roller på elmarknaden

Lika viktigt som ny teknik är nya tjänster och affärsmodeller som möjliggör flexibilitet. Att skapa förutsättningar för nya aktörer på elmarknaden, och för etablerade aktörer att anpassa sin verksamhet, är därför också en stor del av arbetet för ett smartare elsystem. Det innebär bland annat förändringar i de regelverk som gäller på dagens elmarknad.