Vad kan bli framtidens smarta mätfunktioner?

Att få elkunderna att förändra sin förbrukning och bli bättre på att effektivisera sin energianvändning är en central fråga för att vi ska lyckas ställa om till en mer hållbar energianvändning. En av förutsättningarna för det är bättre mätning av energiförbrukningen och att kunderna får information i realtid om sin förbrukning. Därför är smarta mätsystem och smarta mätfunktioner en av rådets nyckelfrågor.

Det är bakgrunden till att rådet har låtit genomföra en kartläggning om vilka funktioner och i vilken grad smarta mätare utnyttjas bland Sveriges elnätsföretag. Denna har i sin tur legat till grund för en utökad analys, som nu finns sammanställd i rapportform och är publicerad på rådets webbplats.

Förutom kartläggningen som återges i rapportens nulägesbeskrivning, kan du däri ta del av analyser om vilka mätfunktioner som kan komma i framtiden samt bedömningar av utvecklingspotential och översiktliga kostnader för att implementera framtida funktionskrav. Det handlar både om förutsättningar för elkunden och för elnätsföretagen.

Rapporten kommer att utgöra underlag för de eventuella rekommendationer om smarta mätsystem och mätfunktioner i den nationella handlingsplanen för utvecklingen av smarta elnät, som rådet har i uppgift att presentera för regeringen i december i år.

Ladda hem rapporten här.

Ytterligare information:
Karima Björk, kommittésekreterare, telefon: 08-405 23 42
Karin Widegren, kanslichef, telefon: 08-405 27 10
Helena Lundberg, kommunikatör, telefon: 08-405 44 64