Smarta elnäts roll för slutkunderna

Smarta elnät ger dig som kund ett ökat inflytande över den egna elförbrukningen genom bl.a. kunskap, lättillgänglig information och fler valmöjligheter. Detta kan ske genom:

  • Fler valmöjligheter och konkreta kunderbjudanden på marknaden.
  • Mer flexibla nättariffer.
  • Energieffektivisering och minskad energiförbrukning.
  • Effektivare användning av egenproducerad el.

Kostnaden för elproduktion och distribution varierar över tiden. Med smarta elnät kan kundernas val i större utsträckning styras av dessa kostnader och värdet kunden tycker att elen har i olika situationer. Kunden kan välja att såväl konsumera och producera som att lagra el. När fler kunder får möjlighet att minska sin förbrukning under topplatssituationer blir prisspikarna mindre branta vilket gynnar hela kundkollektivet. En minskning på 3–5 procent i efterfrågan under en timmes pristopp kan minska energikostnaderna med 20–50 procent. Ytterligare en positiv bieffekt är att en mer priskänslig efterfrågesida också bidrar till att minska möjligheterna för elproducenterna att utöva marknadsmakt, särskilt vid topplastsituationer.

Tabell, Potentialer av olika typer av förbrukningsflexibilitet i Sverige