Rapporter: Smarta elnäts roll för slutkunderna

Människan i det smarta elnätet

rapportmanniskan-i-det-smarta-elnatet
På bilden: Det smarta elnätets kontaktytor mot människan. Från rapporten ”Människan i det smarta elnätet” (Swedish ICT)

”Återkoppling är viktigt för människor att bli medvetna om sin el-konsumtion. Kunskapen kan dessutom förändra beteenden och vanor, men inte nödvändigtvis. Det är också viktigt att ta hänsyn till den kontext där återkopplingen ges, hur den designas och placeras. Återkoppling såväl som olika typer av tariffer är försök att styra hushållens beteende. Tarifferna styr med ekonomiska faktorer medan återkoppling kan ges i termer av andra enheter. Vissa resultat pekar på att konsumenter är öppna för dynamiska prissättningsmodeller, men föredrar enkla framför komplexa och alltför dynamiska. Mer forskning behövs för att ta reda på fler detaljer kring denna prissättning och hur de på bästa sätt kan kommuniceras.”

Det konstateras i en rapport från Interactive Institute Swedish ICT. De har genomfört en litteraturstudie som kartlägger internationell kunskap om mänskligt beteende kring energianvändning, särskilt gällande drivkrafter för energieffektivisering, förbrukarflexibilitet och egenproduktion av el.