Från traditionella till smarta elnät

Dagens elsystem präglas av en centraliserad kraftproduktion med storskalig vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme och ett hierarkiskt distributionsmönster. Kraftproduktionen från dessa centrala stora kraftverk transporteras via allt lägre spänningsnivåer genom stamnät, regionnät och distributionsnät till områden där efterfrågan hos slutanvändarna finns.

Sveriges elnät byggdes för att möta dåtidens krav, vilket innebar att kraftproduktionen skedde långt ifrån områden där elen användes.

De konventionella distributionsnäten är byggda efter vad man kan kalla för ”bygga och anslut principen”. När t.ex. nya bostads- områden byggs, dimensioneras nätet för den sannolika maximala för- väntade belastningen som man uppskattar i enlighet med beprövade designprinciper.

Men energisystemet befinner sig i förvandling. Elproduktionen från förnybara energikällor förväntas öka. Kunderna vill bli aktiva deltagare på energimarknaden och kanske själva producera och sälja sin egen el.

Även om det i vissa fall kommer att vara aktuellt att bygga ny infrastruktur, kommer den vanligaste åtgärden att vara att man byter ut eller lägger till nya komponenter och funktioner i befintliga nät. Smarta nät kan därför ses som en kontinuerlig förbättringsprocess.

Det är dock viktigt att betona, att smartheten inte bara är nya tekniklösningar. Även nya affärsmodeller och vårt beteende är faktorer som gör ett framtida nät ”smart”.