Alla underlagsrapporter

Rådet arbetar med att både inhämta och förmedla kunskap med relevans för utvecklingen av smarta elnät i Sverige. Vårt fokus för arbetet är indelat i sju områden:

  1. Smarta elnäts roll i energisystemet och ur ett samhällsperspektiv
  2. Incitamentsstruktur och kundinflytande på elmarknaden
  3. Forskning, teknikutveckling och kompetensförsörjning
  4. Informationssäkerhet och integritet
  5. Främjande och internationella kontakter
  6. Kommunikation och kunskapsspridning
  7. Organisation och myndighetsansvar

Standardisering behandlas integrerat inom respektive fokusområde.
Här hittar du både underlagsrapporter inom samtliga områden utförda av våra externa utförare och t.ex. våra egna rapporter i vilka du bl.a. kan läsa om hur arbetet bedrivs inom respektive fokusområde och hur de hänger samman med vårt uppdrag.
Observera att underlagsrapporterna av våra externa utförare är underlag som rådet ännu inte har tagit ställning till. Eventuella rekommendationer och slutsatser är författarnas egna.