svenska_elnat_kohimmel_cropped1-654x339

Vad är smarta elnät?

Smarta elnät är ett mycket brett begrepp som omfattar hela fältet från kraftelektronik och ny teknik i transmissionsnätet till nya produkter och tjänster baserade på informationsteknik, kunskap om energiflöden och styrmöjligheter ute hos slutanvändarna. Samarbetsorganisationen mellan EU:s tillsynsmyndigheter för energimarknaderna ERGEG har definierat smarta elnät som:

Ett elnät som kostnadseffektivt kan integrera beteenden och beslut hos alla användare som är anslutna till det – elproducenter, elkonsumenter och de som är både och – för att garantera ett hållbart kraftsystem med låga förluster och hög kvalitet, försörjningstrygghet och säkerhet.

I sin rapport Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem (EIR2010:18) använder sig Energimarknadsinspektionen av en likartad definition:

Smarta nät är samlingen av ny teknologi, funktionen och regelverket på elmarknaden, m.m. som på ett kostnadseffektivt sätt:

  • underlättar introduktion och utnyttjandet av förnybar elproduktion
  • leder till minskad energiförbrukning
  • bidrar till effektreduktion vid effekttoppar och
  • skapar förutsättningar för aktivare elkunder.

I båda dessa definitioner är utgångspunkten den mycket mångfasetterade nytta som smarta elnät förväntas bidra med. Detta breda perspektiv präglar Forum för smarta elnäts uppdrag.