FED – Testbädd för fossilfritt energisystem

Projektet Fossil-free Energy Districts, FED, är en satsning av Göteborgs Stad för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter.

Dessutom ska en lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla utvecklas tillsammans med nio partners.

Under 2017−2019 utgör Campus Johanneberg själva testbädden. FED samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom initiativet Urban Innovative Actions, Europakommissionens satsning för att låta städer testa nya lösningar för sina utmaningar.