Kundsystem för efterfrågeflexibilitet och energieffektivisering

System som används för att hantera elförbrukningen i såväl industri som bostäder. Till exempel programvara och produkter för energieffektivisering, batterier för lagring av egenproducerad el och smarta apparater.

CoordiNet – lokala marknadsplatser för flexibilitet

Vattenfall, E.ON och Svenska kraftnät deltar i ett EU-projekt om efterfrågeflexibilitet. Demonstratorer med lokala marknadsplatser kommer att finnas på fyra platser i Sverige.

Läs mer om projektet

Innovative Energy Management – system för effektoptimering

I HSB Living Lab i Göteborg, testas systemet Innovative Energy Management (IEM). Det smarta energisystemet i byggnaden kan beroende på effektsituationen i nätet styra husets elanvändning. Detta innebär att stora laster kan flyttas framåt när det är kapacitetsbrist i nätet, eller att till exempel tvättmaskinen startar när det är god tillgång på förnybar el eller byggnaden använder lite energi i övrigt.

Läs mer om projektet 

Batterilager i bostadsrättsföreningen Viva i Göteborg

I bostadsområdet Brf Viva används begagnade bussbatterier för lagring av egenproducerad el från solceller. Solcellerna och batterilagret är kopplat till ett smart styrsystem, som med hjälp av data och prognoser kan styra producerad elektricitet dit det är mest ändamålsenligt för tillfället: som hushållsel i bostadsområdet, till energilagret, ut på nätet eller till värmepumpar. Systemet kan därmed kapa effekttoppar och bidra till ett robust energisystem, där energi hela tiden används på bästa sätt under aktuella förhållanden.

Läs mer om projektet

Ero – app för ökat kundinflytande

Vid HSB Living Lab i Göteborg testar Chalmers appen Ero, som möjliggör för användarna att se framtida energiproduktion och därmed planera sin användning. Med appen ska kunden inte bara kunna se sin förbrukning i realtid, utan också kunna se framtida prognoser för effektflöden och produktionsslag och därmed kunna välja att genomföra aktiviteter vid en tidpunkt som är gynnsam både för kunden och för nätet.

Läs mer om projektet

Vehicle to grid i Kungsbacka

Kungsbacka kommun testar tillsammans med Nissan och EON konceptet vehicle to grid (V2G). Det innebär att tio elbilsladdare installeras, som gör det möjligt att flytta el både till och från bilens batteri. Detta innebär att bilarnas batterier kan användas som energilager, och att elförbrukning kan flyttas i tiden.

Läs mer om projektet

Säsongslagring av solel

Jämtkraft erbjuder kunder med solcellsproduktion att ”lagra” överskottsproduktion från sommaren och använda den under vintern. Systemet innebär att varje kWh överskott som skickas ut på nätet under sommarhalvåret virtuellt lagras i Jämtkrafts vattenmagasin, och sedan betalas tillbaka till kunden i form av avdrag på fakturan med motsvarande antal kWh under vinterhalvåret. I systemet likställs varje kWh in med en kWh ut, vilket innebär att kunden inte påverkas av prissvängningar.

Läs mer om projektet

Kombinerad tjänst för optimering och elhandel

Tibber är en elhandlare som även ger användaren ökad kontroll över sin elanvändning. Tjänsten hjälper kunden att styra om sin elanvändning till tider då den totala belastningen på nätet är låg (och elen därmed billig), samt att sänka sin totala förbrukning, genom en app som ger kontroll över de smarta komponenter som finns i hemmet. Detta bidrar också till att utjämna effektvariationer på elnätet.

Läs mer

App för elkunder – Bright

Företaget Bright har utvecklat en mjukvara som energibolag kan erbjuda som en app till sina kunder. Tjänsten ger slutkunden omfattande data om sin elförbrukning och kan dessutom användas för att styra till exempel elbilsladdning  och smarta produkter i hemmet. Det är även möjligt att följa produktionen för eventuella solpaneler i hushållet. Med hjälp av prognoser för elpriser och elproduktion kan kunden dessutom välja att använda el när den är så billig och så miljövänligt producerad som möjligt.

Läs mer

App för elkunder – Eliq

Även Eliq erbjuder en app som riktar sig till elbolagens slutkunder. Eliq samlar in data från många olika källor, såsom smarta mätare och elbörsen. Andra datakällor kan adderas och även system för annan infrastruktur såsom fjärrvärme eller vatten. Appen ger kunden möjlighet att följa och ta beslut om sin energianvändning. Den använder också tillgänglig data för att spåra oförutsedda förändringar i elanvändningen, vilket gör det möjligt för elkunden eller elbolaget att identifiera fel.

Läs mer

Styrning av varmvattenberedare för flexibilitet

I detta projekt genomfört av Fortum och Svenska kraftnät 2017 undersöktes om hushåll kan tillhandahålla flexibilitet som kan säljas på balansmarknaden, genom att tillåta att deras varmvattenberedare fjärrstyrs. Ungefär 100 hushåll deltog i projektet. Resultatet visade att det är möjligt att använda dessa resurser för att sälja flexibilitet, men att det finns vissa utmaningar, till exempel gällande det antal hushåll som krävs för att aggregera en betydande volym.

Läs mer om projektet