Integrering av förnybar och decentraliserad produktion

Integrationen av förnybara och distribuerade energiresurser kan innebära utmaningar för resursernas levererbarhet och kontrollerbarhet och för elnätets drift. Energilagringssystem kan minska sådana problem. Smarta elnät kan bidra genom en automatiserad styrning av produktion och efterfrågan för att säkerställa ett balanserat förhållande mellan leverans och efterfrågan.

Batterilager i bostadsrättsföreningen Viva i Göteborg

I bostadsområdet Brf Viva används begagnade bussbatterier för lagring av egenproducerad el från solceller. Solcellerna och batterilagret är kopplat till ett smart styrsystem, som med hjälp av data och prognoser kan styra producerad elektricitet dit det är mest ändamålsenligt för tillfället: som hushållsel i bostadsområdet, till energilagret, ut på nätet eller till värmepumpar. Systemet kan därmed kapa effekttoppar och bidra till ett robust energisystem, där energi hela tiden används på bästa sätt under aktuella förhållanden.

Läs mer om projektet

Likströmsnät för bättre integrering av förnybar energi

I Uppsala Science Park finns solpaneler som genererar mer el än byggnaden de sitter på har användning för. Överskottet skulle i vanliga fall ha skickats ut på nätet. I detta projekt har man dock kopplat ihop fyra byggnader med ett likströmsnät, för att bättre kunna ta vara på den egenproducerade elen.

Läs mer om projektet

Säsongslagring av solel

Jämtkraft erbjuder kunder med solcellsproduktion att ”lagra” överskottsproduktion från sommaren och använda den under vintern. Systemet innebär att varje kWh överskott som skickas ut på nätet under sommarhalvåret virtuellt lagras i Jämtkrafts vattenmagasin, och sedan betalas tillbaka till kunden i form av avdrag på fakturan med motsvarande antal kWh under vinterhalvåret. I systemet likställs varje kWh in med en kWh ut, vilket innebär att kunden inte påverkas av prissvängningar.

Läs mer om projektet

Från solel till användare

Målet med detta projekt är att undersöka ifall det med styrning, lagring och ett internt likströmsnät går att minska förluster vid användningen av solcellsproducerad el i en villa. Genom att begränsa förlusterna och dessutom använda lagring och styrning på ett intelligent sätt, skulle stabiliteten i elnätet kunna förbättras och effekttoppar kunna kapas.

Läs mer om projektet

Självförsörjande hus i norr

Skellefteå Krafts projekt Zero sun går ut på att testa om ett hus utan koppling till elnätet och fjärrvärmenätet kan bli självförsörjande på energi från solceller. En parameter som gör att detta projekt sticker ut i förhållande till andra liknande hus är Skellefteås nordliga läge, som ger en utmanande säsongsvariation gällande solinstrålningen. I projektet kommer även aspekter som elbilsladdning och storleken på batterilagret att utvärderas.

Läs mer om projektet