Fördjupning ‒ exempel på teknik och lösningar

Forum för smarta elnät har gett Energiforsk i uppdrag att sammanställa och beskriva exempel på innovativa digitala lösningar som testas och i flera fall även implementerats i det svenska elsystemet. Arbetet har pågått under 2018 och 2019.

Syftet med dessa fördjupningar är att du som är till exempel nätägare, fastighetsägare, konsult eller teknikutvecklare ska kunna ta del av erfarenheter, resultat och idéer som bidrar till en ökad flexibilitet, stabilitet och säkerhet och integrering av en ökad andel förnybar elproduktion.

De flesta projekten är antingen pågående eller avslutade, men det finns också projekt som är i en uppstartsfas eller på idéstadiet.

Projekten är indelade under åtta teknikområden som bygger på de kategorier International Energy Agency (IEA) har tagit fram för att beskriva området smarta elnät. I flera fall ingår ett projekt under mer än en rubrik.

Ett av teknikområdena i IEA:s kategorisering är avancerad mätinfrastruktur (AMI). Detta område skiljer sig dock från de andra. Teknikområdet avancerad mätinfrastruktur är väldigt sällan det enda teknikområdet i ett projekt. Den avancerade mätinfrastrukturen är istället en förutsättning för att kunna bygga ett nät som har de smarta funktioner som inryms i de andra kategorierna.

Projekt som bygger på att avancerad mätinfrastruktur har använts, har i denna sammanställning därför placerats under det teknikområde som bäst beskriver vad projektet ska uppnå för mål. Avancerad mätinfrastruktur har i dessa fall angivits som ytterligare en kategori i respektive artikel.