Fördjupning ‒ exempel på teknik och lösningar

Forum för smarta elnät har gett Energiforsk i uppdrag att sammanställa och beskriva exempel på innovativa digitala lösningar som testas och i flera fall även implementerats i det svenska elsystemet. Arbetet kommer att pågå under 2019 och fler exempel publiceras löpande.

Syftet med dessa fördjupningar är att du som är till exempel nätägare, fastighetsägare, konsult eller teknikutvecklare ska kunna ta del av erfarenheter, resultat och idéer som bidrar till en ökad flexibilitet, stabilitet och säkerhet och integrering av en ökad andel förnybar elproduktion.

De flesta projekten är antingen pågående eller avslutade, men det finns också projekt som är i en uppstartsfas eller på idéstadiet.

Projekten är indelade under nio rubriker, som sammanfaller med den indelning av teknikområden som Forum för smarta elnät använder sig av. Denna indelning bygger i sin tur på de åtta kategorier International Energy Agency (IEA) har tagit fram. Kategorin cybersäkerhet har lagts till av Forum för smarta elnät. I flera fall ingår ett projekt under mer än en rubrik. När så är fallet har en avvägning gjorts, och projektet placerats in under den rubrik som anses vara mest relevant.