Standardisering inom EU

För att underlätta införandet av smarta elnät på teknisk nivå, finns det ett behov av standarder. Vid EU rådsmötet den 4 februari 2011 bekräftade man det akuta behovet av att anta europeiska standarder för smarta nät. I Europa finns det tre standardiseringsorganisationer med ansvar kopplade till smarta elnät. Dessa är European Committee for Standardization (CEN), European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC) och European Telecommunications Standards Institute (ETSI) vars svenska motsvarigheter är Swedish Standards Institute (SIS), SEK Svensk Elstandard och Informationstekniska Standardiseringen (ITS).

Arbetet med att utveckla gemensamma europeiska standarder påbörjades redan i mars 2009, baserat på mätinstrumentdirektivet (MID) och energitjänstedirektivet (Energv Service Directive), då kommissionen utfärdade ett mandat till de tre europeiska standardiseringsorganisationerna CEN, CENELEC och ETSI. Syftet med mandatet är att inrätta europeiska standarder för interoperabilitet för smarta mätare (el, gas, vatten och värme), som omfattar kommunikationsprotokoll och ytterligare funktioner som ska underlätta för konsumenter att anpassa sin faktiska förbrukning genom ökad medvetenhet.

Från juni 2010 till mars 2011 arbetade de tre europeiska standardiseringsorganisationerna i en gemensam arbetsgrupp, som resulterade i en rapport där man utreder hur standardiseringen i Europa gällande smarta elnät är och bör vara organiserad. Rapportens syfte är att peka på vilka behov som finns av standardisering för att EU:s vision om smarta elnät ska kunna implementeras. Detta görs genom att identifiera nödvändiga åtgärder och rekommendationer. Rapporten är tänkt att revideras regelbundet.

I mars 2011 gav EU-kommissionen de tre europeiska standardiseringsorganisationerna ett mandat (M/490 EN) att utveckla ett ramverk för att göra det möjligt att kontinuerligt förbättra och utveckla standarder inom området smarta elnät. Mandatet kan jämföras med ett motsvarande uppdrag till det amerikanska standardiseringsorganet National Institute of Standards and Technology (NIST) i USA.

För att lösa uppgiften i mandatet bildades Smart Grids Coordination Group (SG-CG). Förutom de europeiska och nationella standardiseringsorganisationerna ingår även medlemsorganisationer, såsom Eurelectric och European Distribution System Operators for Electricity (EDSO), samt representanter från olika institutioner inom EU. Mandatet löpte ut vid årsskiftet 2012/2013 men arbetet fortsätter, delvis med ny inriktning, och en ny rapport planeras till årsskiftet 2014/2015