Organisationer med ansvar för säkerhetsfrågor

European Networkand Information Security Agency – ENISA

ENISA har i uppgift är att garantera att nät- och informationssäkerheten i EU håller en hög nivå. Detta gör man genom att ge expertråd om nät och informationssäkerhet till nationella myndigheter och till EU-institutioner. ENISA ska också vara en kontaktpunkt för utbyte av goda exempel, samt underlätta kontakter mellan EU-institutioner, nationella myndigheter och näringslivet. ENISA är bland annat aktiv i frågor rörande säkerhet inom IKT i kritisk infrastruktur och i anslutning till detta arbetar man också med säkerhet
i smarta elnät.

Expert Group on Security and Resilience of Communication Networks and Information Systems for Smart Grids

Mellan åren 2010 och 2012 samlade Europeiska kommissionen en multidisciplinär expertgrupp med representation från olika intressentgrupper för att diskutera frågor rörande säkerhet och motståndskraft i kommunikationsnätverk och informationssystem för smarta elnät.

Gruppen hade i uppgift att identifiera prioriterade områden där åtgärder bör vidtas för att förbättra säkerheten och motståndskraftEn europeisk och internationell utblick 69 i kommunikationsnätverk och informationssystem för smarta elnät,samt att föreslå vilka dessa åtgärder bör vara.