Andra EU-initiativ

Det finns flera initiativ som avser att främja eller vara vägledande för utvecklingen av smarta elnät på europeisk nivå. Syftet med detta avsnitt är att belysa de mest relevanta europeiska initiativen, utan att för den skull göra anspråk på att ge en komplett bild över alla initiativ som har en koppling tillsmarta elnät. Forskningsrelaterade initiativ såsom KIC InnoEnergy beskrivs i kapitel 8.

Meddelande från Kommissionen: Smarta nät – från innovation till utbyggnad

Europeiska kommissionen antog 2011 ett meddelande om smarta elnät. Kommissionen betonar vikten av smarta elnät som en förutsättning för integration av förnybar energi, men lyfter även fram smarta elnät som en möjlighet för konsumenterna att minska energiförbrukningen genom att följa sin faktiska elförbrukning i realtid. Kommissionens beräkningar visar att smarta elnät bör kunna minska CO2-utsläppen inom EU med 9 procent och hushållens årliga energianvändning med 10 procent. Meddelandet föreslår inte några tvingande åtgärder för medlemsstaterna utan drar slutsatsen att utvecklingen av smarta nät först och främst bör vara marknadsstyrd. För att påskynda utvecklingen av smarta elnät förslår kommissionen dock ett antal frivilliga åtgärder inom följande fokusområden:

  • Utveckling av tekniska standarder.
  • Dataskydd för konsumenterna.
  • Ett regelverk för att skapa incitament för utveckling av smarta nät.
  • Garantier för en öppen och konkurrensutsatt slutkundsmarknad i konsumenternas intresse.
  • Kontinuerligt stöd till innovation inom teknik och system.

Smart Grids Task Force – SGTF

SGTF tillsattes av EU-kommissionens energi direktorat (DG Energy) i slutet av 2009. SGTF består av representanter från olika intressentgrupper, samt standardiseringsorganisationerna CEN/CENELEC och ETSI. Arbetet bedrevs från början i fyra referensgrupper. Med utgångspunkt från resultaten från SGTF:s arbete 2011 antog Europeiska kommissionen ett meddelande om smarta elnät och en rekommendation inför införandet av smarta mät system (se avsnitt5.2.2). Man utfärdade också ett mandat om utveckling av standarder för smarta elnät(se avsnitt 5.2.3). Mandatet var ursprungligen tvåårigt, men det har förlängts och gäller nu i ytterligare en tvåårsperiod.

Under 2013 inrättades ytterligare en referensgrupp”Expert Group 5-Industrial Policy for Smart Grids”. I uppdraget ingår att ge råd till kommissionen angående policy och reglerstrukturer på europeisk nivå för att koordinera de första stegen mot att implementera smarta elnät inom ramen för det tredje energimarknads-paketet. SGTF ska också hjälpa EU-kommissionen att identifiera projekt av gemensamt intresse inom området smarta elnät mot bakgrund av regler och vägledning för transeuropeisk infrastruktur.

Strategisk plan för energiteknik – SET-planen

Stöd från industriella nyckelaktörer är en förutsättning för en lyckad implementering av ny teknik såsom smarta elnät. Detta är anledningen till att kommissionen inrättade den europeiska strategiska planen för energiteknik, Strategic Energy Technology Plan (SET-planen), under 2007. SET-planen är ett industriellt initiativ med tonvikt på storskaliga pilot- och demonstrationsprojekt som syftar till att påskynda utvecklingen och spridningen av kostnadseffektiv teknik med låga koldioxidutsläpp.

Tillsammans med nyckelaktörer från branschen har kommissionen lanserat flera industriella initiativ, bl.a.en om elnät i juni 2010. Varje europeiskt industri initiativ (EII) har sin egen ledningsgrupp som, under överinseende av styrgruppen för SET-planen, är sammansatt av branschföreträdare, Europeiska kommissionen och medlemsstaterna och vid behov andra berörda parter (forskning, finansvärlden, osv.).

European Electricity Grid Initiative(EEGI) är det industriella initiativet som ansvarar för utvecklingen av smarta elnät inom SET-planen. EEGI har redan publicerat en detaljerad färdplan för 2014 – 2016 som beskriver processen för genomförandet av smarta nät i Europa, samt en färdplan för forskning och innovation för smarta elnät.

Initiativet omfattar även informationssystem för SET-planen (SETIs) och den europeiska energiforskningsalliansen, European Energy Research Alliance (EERA). Transmissionsbolagen representeras inom EEGI av samarbetsorganisationen ENTSO-E, och distributionsbolagen av deras intressentorganisation EDSO for smart grids.

Europeiska teknikplattformar – ETP Smart Grids

I mars 2003 deklarerade europeiska rådet att man ville se en förstärkning av europeisk forskning och innovation genom att skapa europeiska teknikplattformar (ETP) som ska föra samman tekniskt kunnande, industri, lagstiftare och finansieringsinstitut för att utveckla en strategisk plan för teknikutveckling. ETPbildades som industriledda intressentforum i syfte att definiera behovet av medellång till långsiktig forskning och tekniska mål samt utveckla färdplaner för att uppnå dem. Deras mål var att bidra till att öka synergieffekterna mellan olika forskningsaktörer, och därmed stärka Europaskonkurrenskraft EU-kommissionen har stött utvecklingen av teknikplattformar och deltar som observatör och har åtagit sig att föra en strukturerad dialog om forskningsprioriteringar som tas fram av de industriella aktörerna. En strategisk forskningsagenda tas fram av alla teknologieplattformer.

ETP för Smart Grids har 2013 publiceraten reviderat strategisk forskningsagenda som sträcker sig till år 2035 är tänkt att fungera som viktigt underlag för EU: s nuvarande ramprogram, dess efterföljare Horisont 2020 och andra initiativ inom smarta elnät på både nationell och europeisk nivå. ETP Smart Grids vill också vara länken mellan olika EU-initiativ och på så sätt främja erfarenhetsutbyte.

Joint Research Center – JRC

Joint Research Center (JRC) är en del av Europeiska kommissionen. Dess uppgift är att stödja kommissionens utformning av policy med oberoende råd baserade på vetenskaplig och teknisk kunskap. JRC har sju institut, varav ett är Institutet för energi och transporter som bland annat bedriver forskning kring smarta elnät. Här finns också Security of Energy Systems (SES) som drivs inom en enhet för energisäkerhetsforskning.