Kina

Utvecklingen av smarta elnät i Kina styrs av en växande efterfrågan på energi till följd av tillväxt och urbanisering. Viktiga mål är ökad andel förnybar energi och ökad energieffektivitet, vilket i kombination med dagens kraftnät kräver en utveckling av smarta elnät. Kina drivs även av exportpotentialen i en strategisk framtidssektor.

Kinas färdplan för smarta elnät är indelad i tre faser:

  1. Förberedande fas där standarder, teknik och utrustning utvecklades och pilotprojekt implementerades (-2010).
  2. Uppbyggande fas för att skapa nationellt kraftöverföringsnät,
    sprida smarta elmätare och laddningsstationer för el- och hybridfordon (-2015).
  3. Avslutande fas där samtliga kraftslag ska vara integrerade i kraftöverföringsnätet
    (2016–2020).

Huvudaktören i Kina är centralmakten som skapar målsättningar och sätter standarder, utformar lagar, driver demonstrationsprojekt och utvecklar industriella kluster. Offentliga aktörer påverkar centralmakten utifrån egna intressen vilket innebär att utvecklingen inte alltid drivs med ett enat fokus. Kinas största kraftverksbolag är huvudansvarig för utvecklingen och genomförandet av smarta elnät i Kina, genom att sätta standarder, öka kapaciteten, medverka i pilotprojekt samt öka systemperspektivet i verksamheten. Globala
leverantörer och lokala leverantörer bidrar med att tillhandahålla de bästa lösningarna, driva teknikutvecklingen och pressa priserna för olika produkterna.

Offentligt stöd bidrar till kunskapsutveckling genom en fem-årsplan som spänner över kraftproduktion, kraftöverföring, distribution, konsumtion, kontroll, standardisering och demonstrationsprojekt i samband med smarta elnät. Statligt stöd utgår även till utveckling av energieffektiva produkter och laddinfrastruktur för elfordon. Kraftbolagen finansierar FoU inom smarta elnät genom samarbete med akademier, universitet och institut knutna till bolagen.

I nuläget är kinesiska företag fortsatt beroende av internationell kompetens för att utveckla högteknologiska produkter och lösningar. I de fall inhemsk teknik existerar gynnas den i offentliga upphandlingar.

Kina hanterar ännu inte konsumentperspektivet i så stor utsträckning även om ny mätarteknik rullas ut i stora delar av landet. Kinas plan är att uppmärksamma frågor för slutkonsumenterna med start 2015 samt att låta teknik stå i fokus för utvecklingen av smarta elnät. Incitamenten för aktiva konsumenter är få och de statligt reglerade låga elpriserna medför att konsumentdriven utveckling är svag.

Kina är för närvarande den största marknaden i världen för smarta elnät, vilket tillsammans med gynnandet av inhemsk teknik innebär potential för teknikutveckling och prispress för produktkostnader.
En av Kinas styrkor är att kunna leverera produkter till lägre priser än konkurrerande länder. Det kan leda till att kinesiska standarder skapas som resten av världen behöver anpassa sig till.

En utmaning är att ena de splittrade satsningar kring smarta elnät. Kombinerat med svårigheter att koordinera de offentliga aktörerna och nå ut med forskningsresultat innebär att behovet av tekniska innovationer är oförutsägbart. Vidare är det en utmaning att engagera slutkonsumenten vilket kan hämma utvecklingen av smarta elnät.