Indien

Drivkrafterna för smarta elnät i Indien skiljer sig från de övriga utomeuropeiska länderna. Fokus här är att klara kraven på utbyggnad av elinfrastrukturen som är ett viktigt medel för att uppnå landets tillväxtambitioner och att förbättra leveranssäkerheten som är låg. Införandet av smarta elmätare står högt upp på agendan med 130 miljoner mätare för installation senast 2021.

Utvecklingen i Indien drivs av en interdepartemental grupp med uppdrag att formulera en färdplan för utvecklingen av smarta elnät. En färdplan har tagits fram, som omfattar en forskningsfas med storskaliga tester. Demonstrationsprojekten kommer att drivas av offentliga och privata aktörer. Program har skapats för att etablera och utveckla mätdata och reducera de samlade tekniska och kommersiella förlusterna med upp till 15 procent. Avsikten är att genomföra detta genom att förstärka och uppgradera transmissions- och distributionsnät samt genom anpassning av IT-teknik. Utvecklingen av smarta elnät i Indien är starkt kopplad till en omfattande uppgradering av elnätets infrastruktur som är gammal och ineffektiv. Ytterligare en utmaning är att tillsynsmyndigheterna är fortsatt obenägna att ta risker.