Frankrike

Frankrike är ett centralstyrt land, som hittills har dragit nytta av låga elpriser genom sin höga andel kärnkraftsproducerad el. Det statliga energibolaget Electricité de France (EdF) och dess dotterbolag dominerar marknaden i alla led, men måste nu genom lagstiftning från 2010 minska sina andelar på marknaden. Dotterbolaget Réseau de Transport d’Electricité (RTE) är systemansvarigt samt ansvarigt för transmissionsnätet (≥50 kV). Lokala myndigheter som beviljar koncessioner för att förvalta distributionsnät samlas under organisationen Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR). FNCCR driver också en webbplats, www.energie2007.fr, för att informera allmänheten om elmarknaden. ERDF har koncession för 95 procent av distributionsnätet. Resterande fem procent (cirka tre miljoner uttagspunkter) täcks av cirka 160 lokala distributionsbolag

Det övergripande ansvaret för energipolitiken i Frankrike vilar på Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) som tillhör energi- och miljöminstieriet (Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer). Tillsynsmyndigheten inom energi är Commission de régulation de l’énergie (CRE). En annan viktig statlig aktör är Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) som är den franska energi- och miljömyndigheten.

Även om Frankrike är beroende av sina kärnkraftverk, har man på senare år fokuserat på utvecklingen av hållbara energisystem och ökar successivt andelen förnybar energi i sin produktionsmix. Införandet av ”Loi Grenelle” 2009 markerar en av de viktigaste övergripande förändringarna i fransk energipolitik och syftar till att ge förutsättningar för en hållbar, konkurrenskraftig och säker energiförsörjning. Samma år påbörjades även en revidering av regeringens mångåriga handlingsplan som beskriver hur energipolitikens mål ska förverkligas för bl.a. energieffektivisering och elproduktion från förnybara energikällor. Denna handlingsplan är känd som ”PPI électricité” (Programmation Pluriannuelle des Investissements de production électrique) och sträcker sig från 2009 till 2020.

Frankrike har ett starkt inhemskt innovations- och forskningsklimat med bl.a. det statliga forskningscentret Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), som nyckelaktör. CEA bedriver omfattande forskningsaktiviteter inom de fyra huvudområdena koldioxidsnåla energiteknologier, försvar och säkerhet (som avser militär forskning), informationsteknik och medicinsk teknologi. Totalt förfogar CEA, med sina närmare 16 000 anställda, över en budget på 4,3 miljarder euro. Anslagen kommer från den franska staten men även via externa finansieringskällor såsom EU och partnerföretag.

Frankrike bedriver mycket forskning kring hållbara städer och nära kunden. Här tittar man bl.a. på lagringsmöjligheter långt ut i näten, nära slutkunden.

Frankrike kan anses vara ett europeiskt föregångsland inom efterfrågestyrning där hushållens effektreduktioner aggregeras och bjuds in på reglerkraftmarknaden. Aggregatorer avtalar med hushållskunder att installera styrutrustning som kan användas för att dra ner förbrukningen utan att äventyra komforten. ADEME har lanserat ett särskilt program för att ge ekonomiskt stöd till forsknings- och demonstrationsprojekt inom smarta elnät. Några av de viktigaste målen för programmet är att underlätta integration av distribuerade energikällor, att testa nya affärsmodeller som ska underlätta introduktion av nya aktörer på elmarknaden, insatser för ökad förbrukarflexibilitet, och att skapa beredskap för framtida förändringar som förväntas påverka elsystemet (t.ex. storskalig utrullning av smarta mätare, integrering av elfordon och energieffektiva byggnader).

Den totala tillgängliga budgeten för detta program uppgår till 250 miljoner euro som ska fördelas under perioden 2010–2014 genom återbetalningspliktiga lån och bidrag. ADEME:s första två utlysningar (2009–2010 och 2011) har hittills resulterat i tio utvalda projekt som har en sammanlagd budget på 150 miljoner euro. ADEME:s totala bidrag till dessa projekt uppgår till cirka 40 miljoner euro. Av den totala budgeten på 150 miljoner euro står de fyra största projekten för 85 procent (Greenlys, Millener, Venteea och NiceGrid). Det främsta syftet med dessa flaggskeppsprojekt är att integrera en hög andel småskalig, förnybar elproduktion (solpaneler, vindkraftverk) och lagringskapacitet (batterier) i distributionsnäten.
NiceGrid-projektet har fått både nationell och europeisk finansiering eftersom det är en del av det europeiska GRID4EU projektet, som även har svenskt deltagande.

De övriga sex ADEME-finansierade projekten är små till medelstora projekt. Fokus för dessa projekt ligger mer på att utveckla nya affärsmodeller med aggregatorer som nya aktörer på marknaden och att undersöka möjligheter med ökad förbrukarflexibilitet. Som exempel på dessa projekt kan nämnas Reflexe, EnRpool, Modelec och Omere GE.

SYSTEMATIC är ett annat stort nationellt initiativ med industriellt deltagande som ska främja innovation och tillväxt. Här bygger man kompetenskluster kring specifika teman, kopplade till smarta elnät och smarta städer, inom utvalda regioner. Forskningssamarbeten har hittills fått 521 millioner euro i offentligt stöd och har resulterat i 318 forsknings- och demonstrationsprojekt.