Näringslivsinitiativ

Näringslivsinitiativ Förutom offentliga insatser pågår också en rad initiativ relaterade till smarta elnät inom näringslivets organisationer,bl.a. via ETP och EEGI som redogjorts för i avsnitt 5.2.3. EDSO för Smart Grids är en sammanslutning av distributionsbolag från 17 medlemsstater, som verkar för att främja modernisering av elnäten och transmissionsbolagens samarbetsorganisation på europeisk nivå. Även ENTSO-E är involverad i utvecklingen av smarta elnät. Nedan redogörs kortfattat för ytterligare några initiativ med starka intressen inom utvecklingen av smarta elnät.

Friends of the Supergrid – FOSG

FOSG är en sammanslutning av företag och organisationer som har ett gemensamt intresse av att främja och påverka de politiska och rättsliga ramverk som krävs för att möjliggöra storskalig kraftöverföring på pan-europeisk nivå.

I FOSG ingår företag på leverantörssidan, tillsammans med företag som kommer att utveckla, installera, äga och driva infrastruktur. Genom samarbete iett tidigt utvecklingsskede avser man att minska de teknologiska riskerna samt öppna för möjligheten att utveckla en pan-europeisk nätinfrastruktur genom behovsdrivna projekt som innebär ett nära samarbete mellan leverantörer och användarsidan.

EURELECTRIC

Eurelectric är en intressentorganisation som företräder de gemensamma intressena för elbranschen på pan-europeisk nivå. Ledamöterna i Eurelectric företräder de nationella branschföreningarna, om sådana finns, eller i annat fall, det ledande nationella elbolaget. Eurelectric har en egen expertgrupp med ansvar för smarta elnäts-frågor. Eurelectric har, förutom ett flertal rapporter kring smarta elnät, även publicerat en egen handlingsplan för smarta elnät som sträcker sig till 2020.

GEODE

GEODE är en annan intressentförening som består av europeiska oberoende distributionsbolag för gas och elektricitet. Föreningen representerar mer än 1200 företag i 15 länder, både privata och offentligt ägda. Medlemskap i GEODE är öppet för alla företag med intresse för distribution av energi i Europa. Liksom hos Eurelectric är smarta elnät en prioriterad fråga och en arbetsgrupp med fokusområdet smarta elnät har inrättats. Arbetsgruppen publicerade i maj 2013 en rapport som fokuserar på 10 rekommendationer som man anser behöver vidtas för att utvecklingen av smarta elnät i Europa ska bli verklighet.

European Smart Metering Industry Group – ESMIG

ESMIG är den europeiska branschorganisationen för företag verksamma inom smart mätning och omfattar mätartillverkare, IT-företag, produkt- och tjänsteleverantörer inom energistyrning och systemintegratörer. ESMIG täcker alla aspekter av smart mätning och tillhörande tjänster, inklusive el, gas, vatten och värme mätning.

ESMIG arbetar med frågor rörande interoperabilitet och enhetliga standarder för mätning och kommunikation och vill främja Informationsutbyte om bra lösningar. ESMIG är även engagerade i frågor kring säkerhet och integritet och har en egen arbetsgrupp som fokuserar på säkerhet och integritetsfrågor.