Initiativ och organisationer

International Smart Grid Action Network – ISGAN

Initiativet till ISGAN togs inom ramen för Clean Energy Ministerial och är ett verktyg för multilateralt samarbete mellan olika länders regeringar. Syftet är att stimulera till utveckling av teknik och system för smarta elnät, samt att bidra till utveckling av gemensamma riktlinjer inom olika områden av betydelse för smarta elnät.

ISGAN organiseras under International Energy Agency (IEA) och är ett s.k. Implementing Agreement med namnet Implementing Agreement for a Cooperative Programme on Smart Grids. Det är således ett multilateralt samarbete på regeringsnivå. Dess syfte är att främja utveckling och införande av teknologi, praktik och system för smartare elnät. För närvarande ingår 24 länder,där ibland Sverige, och utöver dessa, också EU-kommissionen. För att öka kunskapen om smarta elnät hos deltagarna bedrivs ett antal projekt inom övergripande teman.

Global Smart Grid Federation – GSGF

GSGF är en världsomspännande industriell intressentorganisation, som bland annat ska främja internationellt utbyte av idéer och goda exempel i energifrågor rörande pålitlighet, effektivitet, säkerhet och klimatförändringar. För att underlätta samarbetet mellan medlemmarna har tre arbetsgrupper skapats som ska fokusera på interoperabilitet, gränssnitt mellan användarna, speciellt elfordon och lokala lagringsmöjligheter samt anslutning av småproducenter. GSGF har etablerat samarbete med flera internationella organisationer såsom Major Economies Forum on Energy and Climate (MEF), Clean Energy Ministerial (CEM), ISGAN och andra.

Conseil international des grands réseaux électriques – CIGRÉ

CIGRÉ, rådet för stora elektriska system, grundades 1921 som en internationell ideell förening med syfte att främja samarbete mellan experter från hela världen genom att dela kunskap och gå samman för att förbättra dagens såväl som morgondagens elkraftsystem. CIGRÉ har tillgång till mer än 2 500 experter från hela världen som arbetar aktivt tillsammans i strukturerade arbetsprogram som samordnas av CIGRÉ:s 16 studiekommittéer, som i sin tur övervakas av de tekniska kommittéerna. Deras främsta mål är att utforma och utveckla kraftsystem för framtiden, optimera befintlig utrustning och elförsörjning och underlätta informationsutbyte. Elforsk administrerar den svenska nationalkommittén för CIGRÉ och dess svenska och internationella nätverk.