Vad görs internationellt?

Smarta elnät är en internationellt angelägen fråga med starka drivkrafter och omfattning i många länder. Som exempel kan nämnas USA där president Obama tagit initiativ till betydande satsningar (bl.a. ”American Recovery and Reinvestment Act) för att förnya och utveckla USA:s elnät till ett smart elnät som inkluderar framtida innovativ teknik. Ett annat exempel är Sydkorea som antagit en omfattande och detaljerad nationell färdplan med målet att bygga upp ett smart elnät till 2030. Även inom Europeiska Unionen (EU) har utvecklingen av smarta elnät hög prioritet och en rad initiativ pågår såväl inom EU:s institutioner som inom näringslivet.

För att kartlägga och inhämta lärdomar från andra länders nationella politik för smarta elnät har samordningsrådet gett Tillväxtanalys uppdraget att beskriva trender och utmaningar i Japan, USA, Sydkorea, Kina och Indien. Därutöver finns behov av att närmare studera och inhämta erfarenheter från ytterligare ett antal länder inom Sveriges närområde, bl.a. Norge och Danmark.