Forskningsorganisationer och forskningsinstitut

Forskningsorganisationer och forskningsinstitut är leverantörer av behovsmotiverad FoU. De samverkar med universitet och högskolor genom kunskapsutbyte och kompetensuppbyggnad och förser näringslivet med efterfrågade kunskaper, produkter och tjänster. Forskningen utförs dels som samarbetsprojekt mellan universitet och näringsliv, dels som rena konsultuppdrag.

Elforsk 
Elforsk samordnar behovsdriven forskning och utveckling som är branschgemensam för elbranschen. Elforsk är organiserat som ett aktiebolag och ägs av Svensk Energi och Svenska Kraftnät. Förslag till FoU-insatser kommer till stor del från företag som via Svensk Energi är delägare till Elforsk, men även från externa samarbetspartner.

Knowledge and Innovation Communities (KIC) 
Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) är en institution inom EU. Den bildades för att främja integration mellan forskning, utbildning och innovation, den s.k. kunskapstriangeln. Sverige ha varit framgångsrikt och är med i två av de första tre utvalda KIC-områdena, bägge två med projekt inom smarta elnät.

Knowledge and Innovation Communities – KIC
Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) är en institution inom EU. Den bildades för att främja integration mellan forskning, utbildning och innovation, den s.k.kunskapstriangeln. Sverige ha varit framgångsrikt och är med i två av de första tre utvalda KIC-områdena, bägge två med projekt inom smarta elnät.

KIC InnoEnergy
KIC InnoEnergy är organisatoriskt indelat i sex tematiska och geografiska noder, av vilka Stockholm-Mälardalen utgör en nod med tematiskt ansvar för ”Smart European Electricity Grid and ElectricStorage”. Huvudparterna i den svenska noden är ABB, Vattenfall, KTH och Uppsala universitet. Den svenska noden inom InnoEnergy drivs i bolagsform, med de svenska huvudparterna som ägare. Verksamheten kan indelas i innovationsprojekt, utbildningsprogram och entreprenörskap.

EIT ICT Labs
Innovationsområdet smarta energisystem berör många aspekter av det framtida smarta elnätet. EIT ICT Labs ska utveckla framtida IKT-lösningar för såväl energisystem som framtidens städer och transportsystem. Verksamheten fokuserar på IKT som den viktigaste möjliggöraren för innovationer inom smarta energisystem och smarta nät. Den omfattar användarmedverkan, affärsmodeller och IKT-baserad teknisk infrastruktur.

Research Institutes of Sweden AB – RISE
RISE är statens ägarbolag för ägande och delägande i 18 tekniska industriforskningsinstitut. Det statliga stöd som RISE AB erhåller finansierar i huvudsak strategisk kompetensutveckling vid instituten. Målet är att institutsgruppen ska bygga upp strategisk kompetens och vara en attraktiv samarbetspartner till näringslivet i forsknings- och innovationsverksamhet.

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP)
SP-koncernen med närmare 1 300 medarbetare har som affärsidé att skapa, använda och förmedla internationellt konkurrenskraftig kompetens för innovation och värdeskapande i näringslivet och för en hållbar samhällsutveckling. Inom SP finns kompetens inom flera områden med direkt anknytning till smarta elnät såsom olika energieffektiviseringstekniker, mätteknik och energisystemanalys.

Swedish ICT
Swedish ICT har fyra dotterbolag; Acreo, SICS, Interactive Instituteoch Viktoria. Swedish ICT samlar de svenska forskningsinstituten inom IKT-området samt framställer, förädlar och förmedlar forskning för effektivare och kommersialiserad teknik.

SICS Swedish ICT
SICS Swedish ICT är en obunden forskningsorganisation med 90 kvalificerade forskare inom ett brett spektrum av områden, t.ex. framtidens internetteknologier, storskaliga nätverksbaserade applikationer, optimeringsteknologi och mobila tjänster. Forskningen genomförs i nära samarbete med industrin och det internationella forskningssamhället. SICS Swedish ICT medverkar också till den högre utbildningen av tekniker och forskare inom området datavetenskap genom att doktorander kan genomföra sin forskarutbildning på SICS Swedish ICT.

Interactive Institute Swedish ICT
Interactive Institute Swedish ICT är ett experimentellt IT-forskningsinstitut som utmanar traditionella perspektiv och tankesättgenom att kombinera konst, design och ny teknik i forskningsprojekt och strategiska initiativ i samarbete med partner frånakademi och näringsliv.

STRI
STRI är en oberoende teknikkonsult som har ett ackrediterat högspänningslaboratorium beläget i Ludvika. STRI är involverat i flera FoU-aktiviteter och standardiseringsarbete relaterade till smarta elnät, framför allt på högspänningssidan.