Andra nyckelaktörer

De oberoende nyckelaktörer/organisationer med en direkt koppling till smarta elnät är framför allt de tre svenska standardiseringsorganisationerna ITS (Informationstekniska standardiseringen i Sverige), SEK Svensk Elstandard och SIS (Swedish
Standards Institute). De tre är utsedda av regeringen att fastställa svensk standard inom sina respektive områden. Alla tre är ideella organisationer med frivilligt deltagande från svenska myndigheter, företag och organisationer. Arbetet bedrivs i tekniska kommittéer, fördelade på olika teknikområden. Sveriges Standardiseringsförbund som bildades 2012 är samarbetsorganisationen för de svenska standardiseringsorganen SIS, SEK och ITS. Sveriges Standardiseringsförbund har som uppgift att öka intresset för standardisering och för användningen av standarder till nytta för näringslivet, den offentliga förvaltningen och för samhället i stort. Förbundet ansöker om och fördelar statliga uppdragsmedel samt utgör en plattform för samverkan för att effektivisera standardiseringsprocesserna.

Informationstekniska standardiseringen i Sverige (ITS)
ITS verkar inom data- och telekommunikationsområdet och är medlem i ETSI, den europeiska organisationen för IT-standardisering. ETSI har både nationella medlemmar som organiserar mindre intressenter, t.ex. ITS, och möjlighet till direktmedlemskap för större intressenter, t.ex. Ericsson och Telia. Standarder från ETSI som berör smarta elnät behandlar främst telekommunikation och säkerhet.

SEK Svensk Elstandard
SEK Svensk Elstandard verkar inom hela det elektrotekniska området och är svensk nationalkommitté i den internationella standardiseringsorganisationen IEC och den europeiska CENELEC. Flera tekniska kommittéer berörs av utvecklingen av smarta elnät men särskild
betydelse har standardisering beträffande styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation, där frågor kring datamodeller, gränssnitt, interoperabilitet och datasäkerhet är viktiga. IEC spelar en central roll och standarderna därifrån blir genom samarbetet i CENELEC i allmänhet också europeisk standard och därför även svensk standard. Av nya europeiska standarder från CENELEC är 75 procent hämtade från IEC; inom områden av betydelse för smarta elnät är kopplingen till IEC ännu större.

Swedish Standards Institute (SIS)
SIS verkar inom övriga områden och är den svenska medlemmen i den internationella standardiseringsorganisationen ISO och den europeiska CEN. Av de nya europeiska standarderna från CEN är 30 procent hämtade från ISO. De standarder från ISO och CEN som har betydelse i sammanhanget ligger främst inom områdena smart mätning, säkerhet och administration.

Övriga oberoende aktörer
Bland oberoende aktörer med endast ett mer indirekt engagemang inom smarta elnät märks:

  • Konsumenternas energimarknadsbyrå
  • Kommunala energirådgivare

Dessa organisationers kan dock på sikt komma att spela en viktig roll när det gäller att ge råd och stöd till konsumenter om nya affärserbjudande och nya produkter och tjänster relaterade till smarta elnät. Även kommuner och regionala sammanslutningar är betydelsefulla nyckelaktörer när det gäller introduktion av smarta elnät. Det gäller bl.a. satsningar på smarta städer och de kommunala engagemang som finns i flertalet av de större demonstrationsprojekt som genomförs inom smarta elnät.

Medlems- och branschorganisationer
Det finns ett flertal medlems- och branschorganisationer har ett direkt engagemang i utveckling och införande av smarta elnät eller angränsande tekniker:

  • Teknikföretagen – medlemsorganisation för företag inom teknikområdet
  • Svensk Energi – intresseorganisation för elbranschen
  • IT- och Telekomföretagen – medlemsorganisation för alla företag inom IT- och telekomsektorn
  • Villaägarna – medlemsorganisation för småhusägare med fokus på bl.a. energifrågor
  • Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) – bransch- och intresseorganisation för Sveriges allmännyttiga bostadsföretag
  • Svensk Vindenergi – branschorganisation för företag som arbetar med vindkraft