Aktörerna på elmarknaden

På elmarknaden finns i dag i huvudsak följande aktörer:

Elanvändare
Elanvändare tar ut el från elnätet, förbrukar elen och omvandlar den till nytta i elektriskt driven utrustning och apparater. Det finns olika kategorier av elanvändare, allt från industrier till enskilda hushåll.

Elproducenter
Elproducenter producerar el i sina kraftanläggningar och matar in den på elnätet. Huvuddelen av produktionen i Sverige utgörs av kärnkraft och vattenkraft, men andelen förnybar elproduktion ökar stadigt.

Elnätsföretag
Elnätsföretagen äger och driver elnätet och ansvarar för att elen trasporteras från produktionsanläggningar till elanvändarna. Detta sker via de tre nivåer som svenska elnätet är uppdelat i – stamnät, regionnät och lokalnät.

Elhandelsföretag
Elhandelsföretagen köper in el från elproducenter, via elbörsen och/eller från andra elhandelsföretag, och säljer el i olika avtals- former till elanvändare i konkurrens med andra elhandelsföretag. Ett elhandelsföretag kan ha flera olika roller och även agera som balansansvarig och som elåterförsäljare.

Balansansvariga
Enligt ellagen och det s.k. balansansvarsavtalet ska det för all el som produceras eller förbrukas i inmatnings- eller uttagspunkt i elnätet finnas ett balansansvarigt företag. Balansansvar innebär ett ekonomiskt ansvar för att produktion och förbrukning av el alltid är i balans inom företagets åtagande. För att vara balansansvarig krävs att företaget har ett avtal om balansansvar med Svenska Kraftnät. Vanligast är att ett elhandelsföretag eller en kraftproducent har ett sådant avtal om balansansvar.

Systemansvarig
Svenska Kraftnät har rollen som systemansvarig myndighet på den svenska elmarknaden. Systemansvaret innebär att se till att det dygnets alla timmar är balans mellan produktion och import och för- brukning och export av el i hela landet.

Handelsplatser för fysisk och finansiell handel med el
Den nordiska elbörsen Nord Pool Spot AS organiserar handel med el för fysisk leverans, den s.k. spotmarknaden. Spotmarknaden är en marknad för kortsiktig handel med fysisk elkraft/fysiska elkontrakt.
På justeringsmarknaden, kallad Elbas, har aktörerna möjlighet att handla under innevarande dygn och fram till en timme före leverans, och rätta till de obalanser som kan ha uppkommit på grund av händelser som inträffat efter det att spotmarknaden har stängt.

Handelsplatsen Nasdaq OMX Commodities organiserar en termins- marknad (finansiell handel) för handel med el på lång sikt. Härigenom blir det möjligt för aktörer att säkra sig mot det varierande spotpriset och styra risken för den el de köper och säljer för framtida leverans.

Myndigheter
Det finns en lång rad myndigheter som har eller kan förväntas få en tydlig roll i utvecklingen av smarta elnät. Grafen nedan ger en översiktlig beskrivning över de olika myndigheternas ansvarsområden relaterat till smarta elnät.

Delårsrapport, Tabell 7.1

Översiktlig aktörskarta
Bilden nedan är ett försök att med en ”aktörskarta” överskådligt visa hur elmarknaden är organiserad och visar hur det finns en grundstruktur där alla är sammankopplade.

Graf från sid 18 i Årsrapport 2013