Rådet publicerar delårsrapport för 2013

Ska stimulera till ytterligare dialog och kunskapsutbyte om nyttan med smarta elnät

Under den period som rådet hittills varit verksamt har fokus i arbetet legat på kartläggning av aktörer och pågående verksamhet, kunskapsinhämtning och omvärldsbevakning samt inledande analysarbete relaterat till de centrala frågeställningar som pekas ut i rådets direktiv. Dialog och samverkan med olika intressenter inom smarta elnät har varit ett prioriterat område.

Nu publicerar rådet resultatet av det arbete som hittills genomförts i en delårsrapport. Rapporten är till övervägande del en kunskapssammanställning som dels kommer att utgöra basen för den kunskapsplattform som rådet har i uppdrag att skapa, dels ge ett underlag för det fortsatta arbetet med handlingsplanen. Därutöver redogör den för nuläget i verksamheten och hur dialog och samverkan integrerats i arbetet, bland annat genom de referensgrupper som rådet har bildat på eget initiativ.

Rådets förhoppning är att rapporten ska stimulera till diskussion om de framtida möjligheter som smarta elnät innebär, och bidra till att skapa en samsyn bland berörda aktörer och samhället i stort om nyttan med smarta elnät.

Ladda ned rapporten här.

Ytterligare information om rapporten:
Karin Widegren, kanslichef, mobil: 073-064 46 33