Företagskartläggning och marknadsanalys

Forum för smarta elnät har låtit Business Sweden göra en aktuell kartläggning av svenska företag inom smarta elnät. I uppdraget ingick också att göra en analys av den internationella marknaden och prioritera ett antal länder att fokusera på för att öka exporten.

Kartläggningen av den svenska marknaden har resulterat i en lista på 213 företag verksamma inom området smarta elnät. Till grund för urvalet ligger de åtta kategorier som IEA (International Energy Agency) använder sig av. Dessutom har kategorin cybersäkerhet adderats, eftersom en ökad digitalisering av elnäten för med sig ett ökat behov av att skydda känslig information.

Analysen av utländska marknader omfattade inledningsvis 40 länder och sju marknader har valts ut: Danmark, Norge, Tyskland, Storbritannien, Kina, USA och Indien. Marknaderna har bedömts utifrån hur lättillgängliga de är och utifrån intresse från företagen. Indien är en marknad som sticker ut eftersom det inte bedöms som enkelt att göra affärer i landet, däremot uttrycker många företag intresse att komma in på den indiska marknaden som anses ha stor potential.

Kartläggningen och analysen är en del av arbetet med strategin Från forskning till internationalisering.