Flexibilitet för ökad kapacitet

En högre andel förnybara energikällor i elsystemet och en ökande elektrifiering innebär nya krav på elsystemet. Elnäten kommer att behöva uppgraderas. Men traditionell nätutbyggnad, för att öka överföringskapaciteten, tar generellt lång tid. Detta utgör ett hinder för regioners tillväxt. Teknik som ökar flexibiliteten i elsystemet kan vara ett komplement, eller delvis ersätta, en investering i traditionell nätutbyggnad. Denna rapport innehåller en sammanställning av internationella och nationella exempel på flexibilitetslösningar. 

Det finns ännu få studier på ekonomiska vinster med flexibilitet, men rapporten innehåller bland annat resultat från en omfattande tysk studie. Med hjälp av miljontals simuleringar visar denna att det finns potential för mycket stora besparingar genom flexibilitetslösningar. 

Utöver sammanställningen har rapportförfattarna även studerat Uppsalas arbete med att öka flexibiliteten i det regionala systemet. Uppsala är en av de svenska regioner som står inför akut kapacitetsbrist. Eftersom kommunen redan beslutat om en omfattande tillväxt och inte vill behöva vänta på en utbyggnad av stamnätet, har aktörer inom regionen beslutat att hantera frågan lokalt. 

För att flexibiliteten i systemet ska kunna aktiveras krävs också utveckling av befintliga och nya flexibilitetsmarknader. Det ger incitament för elanvändarna att bidra med sin flexibilitet själva eller genom aggregatorer. Det ger också för nätägare reell tillgång till flexibilitetstresurser. Studien omfattar därför även ett antal exempel på marknadsplatser i bland annat Tyskland, England och Sverige.

Rapporten är skriven av Sweco, på uppdrag av Forum för smarta elnät, hösten 2019.