Slutrapport: Pilotprojekt inom förbrukningsflexibilitet/energilager

Svenska kraftnät genomförde under våren 2018 ett pilotprojekt tillsammans med Fortum. Syftet med pilotprojektet var att testa hur förbrukningsflexibilitet/energilager kan fungera som reglerresurs i den automatiska frekvensstyrda störningsreserven

I pilotprojektet testades hur ett Uninterruptible Power Supply (UPS) system kan bidra till reservmarknaden. Ett UPS-system är ett system med möjlighet att ge nödkraft till en elförbrukare när ett avbrott mot strömkällan eller elnätet uppstår med hjälp av UPS-systemets tillhörande batterier.

Fortum har tillsammans med Eaton EMEA utvecklat en funktionalitet i UPS-systemet för förbrukningsflexibilitet. Funktionen gör det möjligt för Fortum att kunna styra UPS-systemet enligt de krav som finns på respektive reservmarknad och avlasta kraftsystemet enligt behovet som uppstår.

Projektets främsta mål var att ge ökad kunskap om förbrukningsflexibilitet och energilager som frekvensstyrd störningsreserv och bidra till utvecklingen av reservmarknaderna så att nya flexibilitetsresurser kan komma till nytta för att balansera systemet mer effektivt.