Efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet

Energimarknadsinspektionen har på uppdrag av regeringen tagit fram åtgärder som ska möjliggöra efterfrågeflexibilitet i Sverige. Uppdraget avslutades 2016 och åtgärderna är presenterade i en slutrapport.

Efterfrågeflexibilitet handlar om att elkunderna förändrar sin elanvändning utifrån olika signaler. Det kan till exempel handla om att kunderna minskar sin förbrukning när elnätet är hårt belastat, eller att kunderna ökar sin förbrukning när elpriset är lågt till följd av god tillgång till förnybar elproduktion.

Kunden spelar en nyckelroll i ett framtida elsystem med en ökad mängd förnybar elproduktion. Det är en stor skillnad från dagens marknad där kunden i många avseenden inte behöver engagera sig i sin elanvändning. Men kundernas kännedom om och intresse för hur de kan styra och anpassa sin användning av el är idag lågt, slår rapporten fast.

Ett viktigt steg för att möjliggöra efterfrågeflexibilitet är enligt rapporten den utveckling av informationsteknologier som pågår. När kunderna börjar använda smarta tjänster kommer vi se att efterfrågeflexibilitet får genomslag vilket leder till en väl fungerande elmarknad.