Om webbplatsen

Välkommen till www.swedishsmartgrid.se, Forum för smarta elnäts webbplats.

Innehåll

På vår webbplats finns både material som skyddas av upphovsrätt och material som fritt får användas. Om du vill använda upphovsrättsligt skyddat material på annat sätt än genom länkning till vår webbplats måste du först ha fått tillstånd. Vänd dig till oss i så fall.

Även för material som fritt får användas förespråkar vi att du länkar till oss. På så sätt får läsaren alltid den senaste uppdaterade versionen.

Tillgänglighet för våra besökare

För att öppna våra pdf-filer krävs minst Acrobat 6.0. Vi arbetar för att våra publikationer ska vara tillgängliga för så många som möjligt av våra besökare.

Personuppgiftsansvarig

Forum för smarta elnät är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen www.swedishsmartgrid.se. Information om hur du kontaktar oss finns i sidfoten på varje sida.

Ändamål för behandling

När du vill prenumerera på våra nyheter samlar vi in personuppgifter för att kunna distribuera dessa till dig.

Överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till var och en som behöver ta del av uppgifterna till följd av elektronisk dokumenthantering som har sin grund i att fullgöra ett avtal med dig, en rättslig skyldighet, en arbetsuppgift av allmänt intresse eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av uppgifterna är nödvändig.

Rätt att begära information

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att, en gång per kalenderår, begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Forum för smarta elnät, oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt.

Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post.

Offentlighetsprincipen

Forum för smarta elnät tillhör en statlig myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.