Forum för smarta elnät – uppdraget

Forum för smarta elnät (Forumet) ska vara en mötesplats i syfte att i bred samverkan mellan berörda myndigheter, bransch- och konsumentföreträdare främja utvecklingen för smarta elnät. Forumet ska bl.a,

  1. främja och utveckla dialog om smarta elnäts möjligheter,
  2. följa upp genomförandet av handlingsplanen för smarta elnät,
  3. identifiera behov av eventuellt kompletterarande kostnadseffektiva åtgärder och rekommendationer i takt med omvärldsförändringar,
  4. inom ramen för regeringens exportstrategi främja smarta elnät som en svensk tillväxtbransch på en global marknad,
  5. arbeta med relevanta partner och ansvara för framtagandet av en nationell strategi för smarta elnät som inkluderar hela processen från forskning och innovation till internationalisering och harmoniserar med regeringens övriga insatser,
  6. ta fram en plan för hur samhällsekonomiska kostnader och nyttor av arbetet ska utvärderas samt analysera hur smarta elnät kan bidra till att nå de nationella miljö- klimat- och energimålen,
  7. koordinera genomförande och uppföljning av förslag inriktade på tvärsektoriella frågor och främjandeinsatser samt
  8. förvalta och utveckla kunskapsplattformen som utvecklas av samordningsrådet för smarta elnät

Forumet ska bidra till stärkt dialog och samverkan genom främst arbetsgrupperna och styrgruppen men även genom att forumet arrangerar seminarier och konferenser, samt säkrar att man har en god omvärldsbevakning.

Läs hela uppdraget från Miljö- och energi­departementet
Beslut om inrättande av forum för smarta elnät