Anna-Karin Hatts uppmaning till rådet: Fortsätt att arbeta på samma inkluderande sätt

Energiminister Anna-Karin Hatt deltog på samordningsrådets interna arbetsmöte i Stockholm i början av veckan. Hon berömde det arbete som rådet hittills har gjort och betonade att rådets uppdrag är viktigt. ”Sedan rådet tillsattes har det blivit ännu tydligare att utvecklingen av smarta elnät är en högaktuell fråga för att kunna övergå till förnybar energi och stärka konsumenternas roll. Dessutom kan utvecklingen i Sverige både bidra till exportmöjligheter och hållbar tillväxt”, sa ministern.

I början av veckan hade samordningsrådet ett arbetsmöte i Stockholm. Syftet var bland annat att planera för arbetet med den nationella handlingsplan för utvecklingen av smarta elnät som rådet har i uppdrag att överlämna till regeringen i december 2014.

Anna-Karin Hatt var på plats dels för att ge sin syn på rådets arbete hittills och framtida förväntningar på det, dels för att sätta arbetet i relation till vad som i övrigt händer både internationellt och nationellt.

Anna-Karin Hatt berömde rådet för sitt arbete och lyfte speciellt upp de åtgärder som har gjorts för att öka kunskapen och föra en dialog med olika aktörer om smarta elnät. Genom rådets referensgrupper, dialogforum, seminarier och webbplats ökar möjligheterna för att de åtgärder och förslag som handlingsplanen kan komma att innehålla blir väl förankrade bland alla berörda. ”Många aktörer behöver fatta beslut relaterade till handlingsplanen, därför hoppas jag på att ni fortsätter att arbeta på samma inkluderande sätt”, sa statsrådet.

Anna-Karin Hatt berättade att det sedan rådet bildades blivit ännu tydligare att smarta elnät är en högaktuell fråga för bland annat att kunna övergå till förnybar energi och stärka konsumenternas roll. Inte minst gäller detta internationellt. ”Det finns ett stort intresse för samarbete med Sverige när ministrarna träffas i bilaterala möten, alla har ett stort behov av kunskap och att kunna utveckla det”, sa hon. Nationellt har rådets arbete beröringspunkter med ett antal andra aktiviteter till exempel implementering av energieffektiviseringsdirektivet och utredningen för en fossiloberoende fordonsflotta.

 

Läs mer:

Kort om rådet och dess ledamöter
Rådets referensgrupper och dess arbete finns utförligt beskrivet i Delårsrapport 2013

För ytterligare information, kontakta:
Karin Widegren, kanslichef, mobil: 073-064 46 33
Helena Lundberg, kommunikatör, mobil: 072-540 85 07