Så kan flexibilitet frigöra kapacitet

2019-12-20 10:46

Nu finns slutrapporten i Forum för smarta elnäts projekt om flexibilitet för ökad kapacitet och effektiv nätdrift. Rapporten innehåller ett urval av internationella och svenska exempel på hur flexibilitetslösningar används för att snabbare möta effektbehov och bana väg för mer förnybar el.

En högre andel förnybara energikällor i elsystemet och en ökande elektrifiering innebär nya krav på elsystemet. Elnäten kommer att behöva uppgraderas. Men traditionell nätutbyggnad, för att öka överföringskapaciteten, tar generellt lång tid. Detta utgör ett hinder för regioners tillväxt.

Att öka flexibiliteten i elsystemet är ett verktyg för att hantera såväl kapacitetsbrist i elnäten som variationer i utbud och efterfrågan på el. Det kan göras genom att styra elanvändningen i bostäder eller industrier, för att jämna ut den totala belastningen i elnätet. Det kan också handla om möjligheten att tillfälligt öka produktionen eller att lagra energi när det finns ett överskott för att använda den vid ett senare tillfälle. Teknik som ökar flexibiliteten kan antingen vara ett komplement eller delvis ersätta en investering i traditionell nätutbyggnad.

För att samla in kunskap om vinsterna med flexibilitetslösningar, har Forum för smarta elnät i detta projekt gett i uppdrag till Sweco att sammanställa internationella och nationella exempel. I rapporten redogörs även för i vilken omfattning lösningarna kan tillämpas i Sverige.

– Vi ser att det med hjälp av flexibilitetslösningar går att bättre utnyttja den kapacitet som redan finns tillgänglig. Vår förhoppning är att rapporten ska ge stöd till behovsägare som kommuner och regioner, och leda till att flexibilitet tas med som en faktor redan i nätplaneringen, säger Marielle Lahti, projektledare på Forum för smarta elnät.

Det finns ännu få studier på ekonomiska vinster, men rapporten innehåller bland annat resultat från en omfattande tysk studie. Med hjälp av miljontals simuleringar visar denna att det finns potential för mycket stora besparingar genom flexibilitetslösningar.

Samordning viktig faktor för framgång

Utöver sammanställningen har rapportförfattarna även studerat Uppsalas arbete med att öka flexibiliteten i det regionala systemet. Uppsala är en av de svenska regioner som står inför akut kapacitetsbrist. Eftersom kommunen redan beslutat om en omfattande tillväxt och inte vill behöva vänta på en utbyggnad av stamnätet, har aktörer inom regionen beslutat att hantera frågan lokalt.

Det framgår tydligt att arbetet i Uppsala har underlättats av att kommunen tidigt tog en ledande och samordnande roll. Tillsammans med regionen bjöd de in lokala aktörer till dialog för att diskutera möjliga lösningar på kapacitetsproblemet och hitta en gemensam väg framåt.

– Betydelsen av denna typ av samverkan kan vara den viktigaste slutsatsen i den här rapporten, säger Marielle Lahti.

För att flexibiliteten i systemet ska kunna aktiveras krävs också utveckling av befintliga och nya flexibilitetsmarknader. Det ger incitament för elanvändarna att bidra med sin flexibilitet själva eller genom aggregatorer. Det ger också för nätägare reell tillgång till flexibilitetstresurser. Studien omfattar därför även ett antal exempel på marknadsplatser i bland annat Tyskland, England och Sverige.