Så kan aggregatorer verka på den svenska marknaden

2018-06-21 10:15

Att aggregatorer börjar göra affärer på den svenska elmarknaden behöver inte få negativa konsekvenser för balansansvarssystemet. Det visar en analys av tänkbara affärsmodeller.

Att utreda frågan om under vilka förutsättningar en aggregator kan verka på den svenska elmarknaden är en av rekommendationerna i Forum för smarta elnäts strategi för ökad flexibilitet i elsystemet. Forumet gav därför i slutet av förra året i uppdrag åt Sweco att analysera tänkbara affärsmodeller och identifiera för- och nackdelar med dessa för de olika parterna. I mitten av april hölls en hearing med berörda aktörer för att diskutera de preliminära slutsatserna och nu är slutrapporten klar.

– Det finns modeller som möjliggör för en aggregator att verka på ett kontrollerat sätt. Vill vi ha aggregatorer på den svenska elmarknaden är det lämpligt att sträva efter en av de modeller som gör det så enkelt som möjligt för en sådan aktör att verka, säger Marielle Lahti, projektledare på Forum för smarta elnät.

En aggregator kan sälja sin produkt till exempel på balansmarknaden, elbörsen eller till nätägaren. Produkten är aggregerade volymer av outnyttjad effekt som köpts in från elkunder, som i sin tur kan vara såväl hushåll som industriföretag. På så vis kan aggregatorn bidra till ökad flexibilitet i elsystemet. Frågan om aggregatorns roll och ansvar har hanterats utifrån hur det påverkar balansansvaret. Analysen har inte tagit hänsyn till samhällsekonomiska vinster en aggregator kan bidra med, som till exempel minskade kostnader för nätutbyggnad och minskad risk för flaskhalsar.

– Vi har starka incitament på den svenska elmarknaden för att göra korrekta köp av el, det kostar att planera dåligt. Om det tillkommer en ny funktion i systemet som inte behöver förhålla sig till detta kan andra aktörer påverkas, säger Marielle Lahti, projektledare på Forum för smarta elnät.

Med stöd av en arbetsgrupp bestående av representanter från näringslivet och berörda myndigheter har rapportförfattarna sammanställt en tabell över tänkbara affärsmodeller och hur de påverkar respektive part. Sammanställningen visar att det inte går att peka ut en modell som passar lika bra på alla marknader eller för alla berörda men att det ändå finns ett antal modeller som lyser grönt i de flesta kolumner (se bilden nedan).

– Det är viktigt att tydliggöra spelreglerna, vilka rättigheter och skyldigheter som gäller. Konsekvensen blir annars att det antingen inte kommer in några aggregatorer på marknaden för att det är för svårt, eller att de verkar på marknaden men påverkar systemet negativt. Man måste väga intressen mot varandra: att skapa incitament för elkunder att bidra med flexibilitet och att värna om balansansvaret, säger Marielle Lahti.

Rapporten lämnas nu över till Regeringskansliet och kommer dessutom att utgöra ett värdefullt underlag i den arbetsuppgift som forumet har rörande roller och ansvar för flexibilitet.

tabell aggregatorsmodeller