Roller och ansvar för flexibilitet – sju områden med fokus på nätägarens roll

2019-07-01 13:00

Nu presenterar Forum för smarta elnät slutrapporten som är resultatet av arbetet med roller och ansvar för flexibilitet i elsystemet. Arbetsgruppen föreslår att sju områden utreds närmare – gällande elnätsföretagens roll i förhållande till lager, laststyrning, produktionsstyrning och aggregering.

I Forum för smarta elnäts strategi för ökad flexibilitet i elsystemet (2017) framgår att otydligheter gällande vem som tillåts göra vad för att öka flexibiliteten i elsystemet hämmar nödvändiga investeringar. Forumet tillsatte därför 2018 ett projekt för att förtydliga roller och ansvar för flexibilitet. Nu är slutrapporten i projektet klar.

Projektet har letts av Forum för smarta elnät och genomförts med hjälp av en arbetsgrupp bestående av deltagare från myndigheter, energibranschen och näringslivet.

– Arbetsgruppen har gjort ett fantastiskt jobb med en svår uppgift. Det finns ett stort engagemang hos samtliga aktörer för att öka flexibiliteten i elsystemet och möjliggöra omställningen till 100 procent förnybar energiförsörjning. Det har varit tydligt även vid de tillfällen då resten av branschen har varit med och tyckt till, säger Jenny Larsson, säljchef på ABB som varit ordförande i arbetsgruppen.

De flexibilitetsresurser som har behandlats inom projektet är lager, laststyrning, produktionsstyrning. Även förutsättningarna för aggregering har analyserats. Särskilt fokus har legat på att identifiera alternativ för nätägarens roll och ansvar i förhållande till respektive resurs. Under arbetets gång har två workshoppar samt en hearing hållits för att inhämta synpunkter från aktörer och elkunder, bland annat på vilka konsekvenser det får i elsystemet när flexibilitetsresurserna aktiveras.

Områden att utreda vidare

Arbetsgruppen har utgått från ett antal alternativ för respektive flexibilitetsresurs samt för aggregering. Efter att ha analyserat dem utifrån gällande regelverk, EU:s lagstiftningspaket Ren energi för alla i Europa, samt inkomna synpunkter, lämnar gruppen följande förslag på områden att utreda vidare:

Energilager

  • Elnätsföretaget får endast äga och driva energilager om det syftar till att säkra nätdriften
  • Elnätsföretaget får inte äga och driva energilager

Laststyrning

  • Elnätsföretaget får inte äga styrutrustning men styra hos kund i anslutningspunkt
  • Elnätsföretaget köper tjänster från tredje part för laststyrning

Produktionsstyrning

  • Elnätsföretaget har avtal med producenten om produktionsstyrning
  • Elnätsföretaget köper tjänster från tredje part för produktionsstyrning

Aggregering

  • Elnätsföretaget köper in flexibilitet av en aggregator

– Att klargöra vem som får göra vad för att öka flexibiliteten i elsystemet är sannolikt en av de viktigaste uppgifterna i vår flexibilitetsstrategi och även den mest komplexa. Jag vill rikta ett stort tack till alla som bidragit, inte minst arbetsgruppens ordförande Jenny Larsson, säger Marielle Lahti, projektledare på Forum för smarta elnät.

Följande organisationer har deltagit i arbetsgruppen: ABB (ordförande), Fortum, E.ON, Energimyndigheten, Vasakronan, Siemens, Svenska kraftnät, Vattenfall, Energiföretagen, Power Circle, Skellefteå Kraft och branschföreningen Oberoende elhandlare. Energimarknadsinspektionen har deltagit på arbetsgruppens möten som adjungerad expert.

Rapporten Roller och ansvar för flexibilitet har överlämnats till Regeringskansliet.

Läs rapporten nedan.