Nytt regeringsuppdrag om att ta tillvara resultatet av Forumets arbete

2020-01-30 16:27

Regeringen har gett i uppdrag till Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen att ta fram förslag på hur Forum för smarta elnäts arbete kan tas vidare i respektive myndighets verksamhet.

Forum för smarta elnät inrättades våren 2016 efter ett beslut från regeringen. Uppgiften har varit att under en fyraårsperiod bland annat motivera, informera och planera för utvecklingen av tjänster och teknik som bidrar till en effektiv utveckling av elnäten.

I budgetpropositionen för 2020 framgick att "Regeringen avser att återkomma till hur arbetet som bedrivits av Forum för smarta elnät under perioden 2016–2019 kan fortsätta". Regeringen har nu gett Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen i uppdrag att tillsammans ta fram förslag på hur Forumets arbete kan tas vidare inom de båda myndigheternas respektive verksamhet.

Uppdraget ska redovisas av de respektive myndigheterna i en rapport till regeringen senast den 20 mars 2020.

Läs mer om Forumets arbete 2016–2019 i rapporten nedan.