Gemenskaper som producerar och delar energi – hur ska de fungera i det svenska elsystemet?

2019-06-26 14:48

Medborgarenergigemenskaper finns inte idag på den svenska elmarknaden. Men enligt EU:s lagstiftningspaket Ren energi för alla i Europa ska medlemsländerna göra det möjligt att bilda sådana. Forum för smarta elnät har identifierat ett antal nyckelfrågor som behöver klargöras innan medborgarenergigemenskaper införs i Sverige.

En av rekommendationerna i Forum för smarta elnäts strategi för ökad flexibilitet i elsystemet (2017) var att närmare utreda förutsättningarna för att bilda lokala energisystem, det begrepp som tidigare användes för medborgarenergigemenskaper. Kortfattat beskrivet handlar det om en sammanslutning som producerar, lagrar, använder och säljer egen energi.

Uppgiften har under våren 2019 utförts av en arbetsgrupp tillsatt av Forum för smarta elnät, med representanter från energibranschen. Samma arbetsgrupp har haft till uppgift att lämna förslag på roller och ansvar för flexibilitet.

Arbetsgruppen har, bland annat med hjälp av resultat från en öppen workshop för aktörer i branschen, identifierat ett antal nyckelfrågor som man anser bör beaktas vid införandet av medborgarenergigemenskaper i Sverige. Uppdraget från regeringen att ta fram ett förslag på regelverk ligger hos Energimarknadsinspektionen.

Nyckelfrågor inom tre områden

Arbetsgruppen har valt att dela in nyckelfrågorna för medborgarenergigemenskaper i tre huvudområden:

  • under vilka förutsättningar en gemenskap kan bildas
  • inbördes förhållande mellan aktörer i en gemenskap
  • gemenskapens förhållande till omgivande aktörer och marknader

Totalt har 12 nyckelfrågor identifierats inom dessa områden.

– Utvecklingen på energiområdet går fort nu och innovativa lösningar uppstår för att möta nya utmaningar. Medborgarenergigemenskaper kan vara en viktig funktion eller aktör för att öka både elkundernas engagemang och möjlighet till inflytande, säger Marielle Lahti, projektledare på Forum för smarta elnät.

Läs mer om definitionen av medborgarenergigemenskaper och nyckelfrågorna i dokumentet nedan.